Blogginlägg

Nu har jag snart bloggat i en och en halv månad. Under den tiden har jag skrivit ett fåtal inlägg som berört, som fått läsaren att kontakta mig via e-post eller på annat sätt. När jag tittar på reaktionerna på sidan ser jag att det är de inlägg där jag beskrivit juridiken på ett personligt sätt.

Är det vad läsaren vill ha? En daglig reflektion utifrån det som hänt i verksamheten – utifrån mina tankar om juridiken?

De bloggar som besvarat frågor tycks inte så uppskattade.

Inläggen och reaktionerna på dess väcker nya tankar hos mig själv och idéer till nya inlägg. Just nu är det sexuellt ofredande och våldtäkt jag funderar kring. I en kommentar har jag lovat återkomma till våldtäktsbegreppet enligt svensk rätt.

I väntan på detta länkar jag till en tankeväckande artikel om sexuellt utnyttjande av Johanna Koljonen.

Bodelning under äktenskapet

Ganska ofta sker transaktioner utan att makarna/samborna tänker på vilken betydelse äganderätt och skuldsättning får vid separation eller dödsfall. Kan man rätta till situationen? Svaret är olika för den som är gift eller sambo.

Anna och Boris är gifta – därför går jag här endast in på situationen där parterna är gifta och då går det faktiskt att förändra ägandet! (Tidigare inlägg om Anna och Boris 1- Testamente , 2 – Äktenskapsförord och 3 – Giftorättsgods, bodelning och arv)

Enligt lagen kan man göra en bodelning under äktenskapet.

Första steget är att göra en anmälan till skatteverket om att makarna vill göra en bodelning under äktenskapet.

Den dag som anmälan kommer in till skatteverket blir brytdagen. Dvs tillgångar och skulder skall förtecknas som de såg ut den dagen. Därför behöver man i regel hämta in kapital- och räntebesked, värdeintyg mm (precis som inför en bouppteckning).

Att beskriva närmare hur bodelningen skall göras är inte enklet. Här bör en advokat/biträdande jurist anlitas.

Genom en bodelning kan egendom föras mellan makarna. Emellertid får inte egendom undandras borgenärer. En sådan bodelning kan återvinnas om en av makarna försätts i konkurs. För att få återvinningsfrister börja löpa kan det vara klokt att registrera bodelningshandlingen.

Svensk familjerätt får till stor del sitt innehåll genom rättspraxis. Rättspraxis kan ändras genom nya rättsfall – därför vill jag inte gå in på detaljer och begränsningar – utan återigen – anlita en advokat som är specialiserad på familjerätt och insatt i gällande regler.  

Om det skulle vara så att Anna och Boris genom en bodelning skulle lyckas föra över all egendom till Anna skulle det kunna bli så att det inte fanns något att utmäta om Boris gick i konkurs. Det skulle även kunna bli så att det inte skulle finnas någon egendom kvar för Boris son att kräva någon laglott ur. Så vid dödsfall skulle Anna sitta kvar med all egendom. Så länge parterna inte upprättar något äktenskapsförord som gör egendom till enskild skulle Boris ha rätt till hälften av Annas egendom vid en skilsmässa.

Är advokater ett satans djävla pack?

Regelbundet googlar jag runt på Internet för att se vad som skrivs om advokater. I kväll hittade jag det här inlägget på Juristjourens VD-blogg. Tyvärr kan jag inte gå in och bemöta alla kommentarerna, men jag tycker att det är viktigt att än en gång tydliggöra skillnaden mellan jurist och advokat.

Advokat är en skyddad titel. För att få kalla dig advokat krävs det att du avlagt en juristexamen och att du beviljats inträde i advokatsamfundet.

Som medlem i advokatsamfundet är du skyldig att följa de samfundets etiska regler. Några av de etiska reglerna handlar om;

Lojalitetsplikten är oerhört viktig för advokater. Om vi biträtt en klient i en tvist kan vi inte samtidigt eller senare biträda klientens motpart i ett ärende som handlar om samma sak. Jävsfrågorna kan vara problematiska att reda ut.

Tystnadsplikten känns självklar – men den är inte reglerad annat än för advokater. Vem delar ut en dicsiplinär påföljd till en jurist som brutit mot tystnadsplikten?

Klientmedel skall årligen granskas av revisor och särskilt intyg skall ges in till advokatsamfundet. Motsvarande kontrollfunktion fanns inte när jag hade min juristfirma.

När jag läste in min advokatexamen sas det att som humanjurist kommer du att bli anmäld till disciplinnämnden någon gång. Att arbeta med privatpersoner är svårt. Det kommer alltid att finnas någon som är missnöjd även om man gör sitt bästa. Dessutom kan man komma i situationer när arbetsbelastningen blir för hög. (Även om de etiska reglerna även innehåller regler som säger att advokaten har en skyldighet att besvara skrivelser i tid och att ha en kontorsorganisation som klarar de ärenden man åtar sig.)

Som advokat kan man inte avsäga sig ett ärende man tackat ja till om det inte finns väldigt speciella skäl. Det gör att det kan vara svårt att överblicka arbetssituationen. Från att ha haft väldigt tomt i kalendern kan det plötsligt komma in ett stort ärende som fullständigt omkullkastar alla planer.

Att vara en duktig advokat ställer väldigt höga krav både på att du är en organiserad företagare och att du är en duktig jurist.

Motsvarande krav ställs inte av någon på en jurist.

För att vara medlem i advokatsamfundet måste du årligen betala en avgift. I denna inkluderas ansvarsförsäkring. Om advokaten skulle göra fel kan ansvarsförsäkringen ersätta den ekonomiska skada som uppstått. Någon motsvarande skyldighet för jurister att teckna ansvarsförsäkring finns inte.

Jag menar att som klient är det betydligt säkrare att anlita en advokat än en jurist. För egen del har jag fått kämpa hårt för min advokattitel. Det skulle jag inte ha gjort om jag ansåg att jag som jurist kunde erbjuda en tjänst med lika hög kvalitet som advokattjänster.

Förtal på bloggar

HDDet är alltid extra intressant att läsa rättsfall som berör frågor som precis varit aktuella i egna mål.
 
HD har lämnat prövningstillstånd i ett mål där A yrkat 10 000 kr i skadestånd av B efter att ha blivit kränkt på en blogg. Tingsrätten utdömde en kränkningsersättning om 5 000 kr. Så här skriver tingsrätten i sina domskäl;
Kränkningsersättning enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen
För att skadestånd ska utgå enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen krävs att B kan anses ha allvarligt kränkt As ära; är det inte fråga om en allvarlig kränkning anses inget lidande ha uppkommit. Vad som utgör en allvarlig kränkning måste bedömas utifrån samtliga omständigheter i varje enskilt fall (prop. 2000/01:68 sid. 49 f).
Av de uppgifter som parterna lämnat i denna del framgår att det är ostridigt att A upptäckte inlägget den 12 januari 2010, att han inte kontaktade B i anledning av detta utan att han istället väckte talan i tingsrätten, samt att blogginlägget funnits tillgängligt på Internet i vart fall under två månaders tid. B har vidgått att A kan ha känt sig kränkt av det som skrivits i blogginlägget men bestritt att kränkningen ska föranleda kränkningsersättning. B har härvid påstått att A inte har försökt begränsa skadan i skälig omfattning eftersom denne efter upptäckten inte omgående har kontaktat B och bett dem att ta bort det aktuella inlägget. A menar att det inte kan åligga honom att ta kontakt med sina politiska antagonister för att få bort ett blogginlägg.
En fråga av principiell betydelse är om bedömningen av kränkningen i det enskilda fallet bör påverkas av den skadelidandes eget uppträdande vid skadetillfället. För att en allvarlig kränkning av den personliga integriteten ska anses uppkomma krävs naturligtvis att angreppet riktar sig mot någon som i viss mån värnar om sin integritet (prop. 2000/01:68 sid. 52). Tingsrätten finner att förtalsbrottet fullbordades redan genom att blogginlägget lades ut på Internet och gjordes tillgängligt för andra. Vidare kan konstateras att de uppgifter som lämnats i blogginlägget till sin karaktär och innebörd är kränkande gentemot A integritet. Uppgifterna har lämnats i en ordning som allmänt sett ger en snabb och bred spridning och blogginlägget har funnits tillgängligt på Internet under tre veckor innan det uppmärksammats av A och sammanlagt under i vart fall drygt två månader. Redan knappt tre veckor är en förhållandevis lång tid, särskilt när det rör sig om ett medium som Internet där allting blir omedelbart tillgängligt och snabbt kan få en stor spridning, även om det i det nu aktuella fallet är svårt att veta hur stor spridningen i praktiken har varit. Tingsrätten finner därför att det redan vid den tidpunkt då A upptäckte inlägget har varit fråga om så lång tid av tillgänglighet på Internet att det kan vara fråga om en allvarlig kränkning. A kan inte heller genom sin underlåtenhet att kontakta B angående inlägget anses ha gett upp sitt krav på respekt för den personliga integriteten; han har ju istället väckt talan vid tingsrätten för att värna sin personliga integritet. Bs invändning om att A inte har begränsat skadan i skälig omfattning kan mot bakgrund av ovanstående inte vinna bifall. Vid en samlad bedömning utifrån de omständigheter som förekommit i målet finner tingsrätten att A  har blivit allvarligt kränkt på ett sådant sätt att han är berättigad till ersättning.
Vid bestämmande av kränkningsersättningens storlek bör utgångspunkten enligt 5 kap. 6 § skadeståndslagen vara vad som är skäligt med hänsyn till den kränkande handlingens art och varaktighet. Särskild hänsyn bör i ärekränkningsmål tas till om handlingen har varit ägnad att väcka allmän uppmärksamhet. Kännetecknande för ersättningen bör vara att man ser till vilken kränkning som typiskt sett kan anses ha uppkommit genom det brottsliga angreppet. Man ska alltså anlägga ett objektivt betraktelsesätt, vilket bl.a. i stor utsträckning leder till bruk av schabloner (Skadeståndslagen, en kommentar, 2006, sid. 288). Det finns några mål i underrättspraxis som har rört förtal via webbloggar där tingsrätterna avseende liknande skrivelser som i nu aktuellt mål har funnit att 5 000 kr är att anse som ett skäligt belopp. Tingsrätten kan i förevarande mål inte se att den aktuella handlingen skulle vara av så allvarlig art eller av sådan varaktighet att den skulle föranleda högre kränkningsersättning än så. Det är i målet inte heller visat att Bs publicering av det aktuella inlägget på sin webblogg har varit ägnad att väcka allmän uppmärksamhet. Vid en samlad bedömning finner tingsrätten att kränkningsersättningen skäligen ska bestämmas till 5 000 kr.
 
 Prövningstillstånd innebär att Högsta Domstolen vill titta närmare på ärendet. Ibland ändrar de domslutet (de 5 000 kronorna) ibland ändrar de i domskälen (den motivering tingsrätten har gett för att de kom fram till beloppet 10 000 kr).
 
Jag önskar att många ungdomar läser det här inlägget för att sprida kunskap om att det inte är tillåtet att kränka andra på nätet!

Förlikning och ambassadörslunch

Back in office!

Efter tre dagar i Stockholm är postfacket överfullt av post.

Dagen inleddes i tingsrätten i ett tvistemål. Min målsättning är att få juristerna att växa och Emma höll i hela förhandlingen. Att föra fölikningsdiskussioner är emellertid inte något man lär sig på utbildningen. Vid en bra förlikning är ingen av parterna nöjda.

Därefter lunch med Ambassadörer för kvinnors företagande på Ystads Saltsjöbad. Det är alltid lika trevligt att träffa ambassadörskollegor och Anna Nilsson som håller i projektet. Med anna diskuterade jag en del kring uppdraget.

För min del har ambassadörsuppdraget betytt mycket. Dels fick det mig att börja blogga. (Tack Jeanette Bohman, Skivarps gästis.) Dels har det gett mig en anledning att försöka vara en förebild. Visionen är att lyfta fram kvinnor som är företagare så att det finns förebilder.

För att utföra uppdraget på ett bra sätt har jag medverkat i media på ett annat sätt än jag skulle ha gjort utan uppdraget som ambassadör. På internationella kvinnodagen var jag med i Radio Kristianstad och vi veckan skall jag intervjuas både av Kristianstads Journalen och Österlenmagasinet.

På vägen tillbaka till kontoret talade jag med en klient om ett nytt ärende och därefter möte i ett brottmålsärende där vi har polisförhör på torsdag. Kunde inte låta bli att smita in här på bloggen och hittade en kommentar som jag skall försöka utveckla i ett nytt blogg inlägg. Genomgång av massor av mail – ja, det blir en sen kväll :(. För att orka ska jag se till att unna mig en paus och sticka över till gymmet här i Hammenhög.

Ny vecka

Klockan blev alldeles för mycket utan att jag kommit i säng.

Min htc har hängt upp sig – så det blir inga bilder från dagens mc-runda på Österlen 🙁 … och det bli lite dåligt med uppdatering här några dagar. Hatar teknikstrul och saknar redan den ständiga uppdateringen av fb och resten av världen.

I morgon ska telefonen lämnas in. Sedan är det förhandling i tingsrätten i ett fastighetsmål. Inser att det kommer bli en lång arbetsdag för att gå igenom det som väntar på kontoret. Och så behövs det lite tid för att följa upp alla kontakter från advokatdagarna!

Hittade en länk till generalsekreteraren Anne Rambergs inledningstal. Klart läsvärt! http://annerambergs.wordpress.com/2011/10/13/advokaten-i-samhallet-da-och-nu/

 

Sexuellt ofredande

image

Tågvagnen är full av fnittrande tonåringar. Bredvid mig sitter deras gympaledare. Två tjejer kommer fram och berättar hur en av dem hållits fast av en full kille som pussade henne på kinden.

Den pussade tjejen berättar om rädslan hon kände när han höll fast henne. Associationer till våldtäkt. Lyssnar och bestämmer mig för att  berätta att jag är advokat och att det han gjorde kan vara straffbart.

På lawline.se hittar jag en förklarande artikel som tjejen får läsa.

Jag får höra att på centralen i Stockholm hade en annan full kille tafsat en på en av tjejerna.

Tonårstjejer blir antagligen utsatta för massor av sexuella ofredanden utan att tänka tanken att de kan polisanmäla.

Själv minns jag när jag åkte buss från Simrishamn under tingstjänstgöringen. En gammal gubbe brukade åka med bussen. Ofta satte han sig bakom mig vilket fick mig att känna mig förföljd. Jag började strategiskt gå på bussen efter honom och sätta mig på säten där det var upptaget på sätet bakom.

Eftersom bussresan tog två timmar brukade jag slumra till en stund. En gång vaknade jag av att han stuckit in sin hand mellan sätet och fönstret och smekte min kind. Medan jag hade sovit hade sätet bakom mig blivit tomt och han hade bytt plats. Fastän inget allvarligt hänt fylldes jag av äckel och panik och flydde från platsen. Trots att jag satt ting och visste att det han gjort inte var ok tänkte jag aldrig tanken att polisanmäla. Istället skaffade jag övernattningsrum i Kristianstad för att slippa åka buss.

Idag skulle jag inte agerat likadant.

Många tjejer har inte en aning om att tafsande inte är ok. Istället skuldbeläggs de när de berättar om något obehagligt. Varför var ni där? Ni skulle ha gått därifrån istället.

När är en handling straffbar?

Vi torsdagens seminarium på Advokatdagarna uttryckte en av föreläsarna det så här “det straffbara skiljs från det önskvärda genom inställningen hos en av de inblandade parterna”.  Då är det viktigt att vi tjejer tydligt visar vad som inte är ok! För det är viktigt att värna den sexuella självbestämmanderätten.

Den här händelsen på bussen kan tyckas bagatellartad. Men den kom att påverka mitt agerande för lång tid framöver.

Både Inkahövdingen och erövraren ville åt guldet – hövdingen för att han dyrkade solen, erövraren för att öka sin personliga förmögenhet.

image

Reflektion på tåget. Sedan jag lämnade Skåne i onsdags har det varit intensiva dagar. Mingel på advokatsamfundet, Operakällaren, utbildning på Grand hotell, bankett och mera utbildning. Jag behöver tid att tänka igenom alla möten och nya idéer. Tid att reflektera över erbjudanden och kunskaper. Det är som om allt händer så snabbt nu.

Idag har det varit enerigpåfyllning igen. (Eftersom jag inte lyckades få tag i Annica Gilbertsson få jag be henne kommentera efteråt.) Redan halv nio gav vi oss ut till ett soligt Djurgården på kombinerad promenad och löparrunda. Därefter en betydligt bättre frukost än i går. Omelette med tomat, färskpressad apelsinjuice, jordgubbar och turkisk youghurt.

Inköp av kappa och promenad till skeppsholmen för att se Inka-utställningen.
Egentligen var indianerna klokare än erövrarna. På utställningen stod det att indianerna strävade efter harmoni och balans, fyisk och mental styrka och värnade moder jord. Klokheter som vi börjat eftersträva de senaste åren.

De inledande orden att den mördade inkahövdingen Acahulpa jagade guld för att kunna dyrka solen medan den spanske erövraren Pizzaro jagade guld för att öka sin egen förmögenhet väckte tankar.

Över en fantastisk fiskgryta på restaurangen Hierta på skeppsholmen fortsatte jag och Ann diskussionerna om företagande och organisation.

Det är så lätt att livet bara rullar på. Sedan jag började tillämpa EnergyManagement målmedvetet bokar jag in helger för att fylla på med kul saker. Det här har verkligen varit dagar med energipåfyllning (även om det blivit för lite sömn… Får väl höra vad Annica Gilbertsson säger om.det…)