Kontrakt

Passagerarfärjan Viberö är fylld av solbrända stockholmare på väg hem. Få njuter av hur bergen letar sig ner i vattnet likt slöa dinosaurier. Själv fascineras jag lika mycket varje gång. Kanske är det enkelheten som lockat mig ut i Stockholms skärgård de senaste åren. Känslan av att gå barfota över varma stenhällar, att skölja ur hårschampot i havet simmande på rygg, frånvaron av diskmaskin och rinnande vatten.

Jag tänker tillbaka på sommarens ”disk-diskussioner”. För mig var det självklart att ungdomarna skulle hjälpa till. Ändå uppstod diskussioner efter varje måltid om vems tur det var att diska och hur mycket var och en diskat hittills. Ett typiskt exempel på hur lätt det är att prata förbi varandra – att inte lyssna. Vad säger den andre mellan raderna? Vad är innebörden av det som inte sägs?

Båten lämnar fyra vita ränder av skum bakom sig och skapar en krusning på den spegelblanka vattenytan. Den lilla förhöjningen växer till en våg som bildar en kaskad av vitt skum när den slår hårt mot berget.

Hur ofta glömmer vi inte att ta reda på vad den andre vill? Hur ofta skapar inte otydligheter små vågrörelser på den lugna ytan, små vågor som nästan inte syns? Ändå kan de växa sig stora och slå hårt mot verkligheten. Juridiken behöver inte bara handla om att hjälpligt sortera upp och reparera det vågorna krossat och blandat ihop. Juridiken kan även vara en vågbrytare som förebyggande reder ut otydligheter och stoppar de små vågorna som annars kan växa sig stora.

Så här i efterhand inser jag att vi borde ha gjort upp ett ”kontrakt” innan vi åkte i väg. Då hade vi alla visst vad vi förväntade oss av varandra. På samma sätt borde man upprätta kontrakt när man ingår olika former av samarbete, t ex flyttar ihop eller startar företag tillsammans.

Äktenskapsförord och kompanjonsavtal är vanliga avtal, men samarbetsavtal om hemmets skötsel har jag hittills aldrig upprättat. Vem vet – sådana avtal skulle kanske avvärja många diskussioner.

Flaggan vajar i båtens akter. På berghällarna lyser röda stugor som ett bevis på människans samarbetsförmåga, vilja och kraft! Vita segelbåtar kryssar mellan öarna och fångar upp vinden.

Ibland är det lätt att glömma bort att ta tillvara alla de möjligheter som finns!

Brevet från Byrån juni 2007

Brevet från Byrån – juni

Livet är svårt att förutsäga. Enligt mina planer skulle det här brevet handla om vad som händer när en sambo avlider. Istället sitter jag här och funderar över ord som frihet och makt.

När jag var åtta år mutade Boliden in mina föräldrars mark. De nya gruvplanerna på Österlen fick mig att minnas teckningar av gruvschakt och ett barns oro. Vad skulle hända med det öppna diket där vi brukade leka? Hur skulle vår vardag påverkas?

Någon har ifrågasatt vems oro det var. Färgar inte alltid de vuxnas oro av sig på barnen? Händelsen födde ett frö. Jag tänkte inte låta min frihet kränkas fler gånger. Hur skulle jag kunna förhindra att ett bolag i framtiden klampade in i mitt liv och fångade min frihet? Hur kunde den enskilda människan få makt? Juridik, journalistik och politik!

Genom åren har jag förstått att många jurister lockats av journalistiken och vise versa. För min del blev det juridik. Under studieåren i Lund förfärades jag över Expropriationslagens regler om markinlösen. – Så händer det igen – ett okänt bolag vill bryta skiffer i min hembygd! Svärdet är vässat – den här gången tänker jag slåss!

En människa är liten, men tillsammans kan vi förflytta berg! 

När detta skrivs är det tre veckor sedan Ystads Allehanda berättade att ett bolag ansökt om undersökningstillstånd. Det har varit tre veckor fyllda samtal, namninsamlingar, positiva tillrop och kämparglöd … och sena kvällar.

Minerallagen är inte någon trevlig lag. Enligt 8 kap 1 § Minerallagen får Bergmästaren  bevilja undersökningstillstånd utan att någon annan än sökanden haft tillfälle att yttra sig. Om ansökan avser alunskiffer skall emellertid Bergmästaren annonsera samt ge länsstyrelsen och kommunen möjlighet att yttra sig. I svensk rätt är Kommunikationsprincipen grundläggande. Den innebär att en myndighet inte får meddela ett betungande beslut innan den som berörs har fått möjlighet att yttra sig. Lagrådet, som granskar en lag innan den blir gällande, ansåg att 8 kap 1 § skulle tas bort. 

I förarbetena till Minerallagen gör man en avvägning mellan markägarens, prospektörens och samhällets intresse och konstaterar att markägarens ställning är svag. I utredningen konstaterar man ”Mineralutvinning har mycket stor betydelse för sysselsättning och välstånd i vissa regioner i Sverige”. Det är argumentet för en lagstiftning som åsidosätter så grundläggande rättsprinciper som kommunikationsprincipen.

Förarbetena förutsätter att den som söker om undersökningstillstånd gör en utredning om gruvdrift i området är lämplig. Med hänsyn till den näringsverksamhet som idag bedrivs i regionen, miljöhänsyn och de fornlämningar som finns inom området kan det ifrågasättas om sökanden gjort en sådan utredning.

Det är min förhoppning att ansökan är avskriven när Du läser det här. Förhoppningsvis har både den som nu ansökt om undersökningstillstånd och framtida prospektörer insett hur massivt motståndet mot skifferbrytning är här på Österlen. Det är min – och många andras förhoppning – att vi skall kunna lämna över ett oförstört Österlen till kommande generationer. Därför säger vi Ja – till det Österlen vi skapat tillsammans med gångna generationer! 

De praktiska frågorna (del 15- Vidare Steg)

Den här typen av ärenden är vanligt förekommande. En stor del av problematiken är egentligen inte juridiken utan psykologin. Frågor som jag ofta får, men som jag inte kan besvara är;

  • Hur skall jag ta upp frågan om äktenskapsförord?
  • Hur tar jag upp frågan om separation?
  • Jag tycker att det är bäst för barnen med en fast bostad, men det tycker inte deras far

När jag skrev texterna till Vidare Steg hade jag inte någon egen erfarenhet av dessa frågor. Det har jag nu. Som jag tidigare skrivit är de jobbiga att dela med sig av. Ännu tvekar jag.

Därför tar vi en paus i vidare steg. Det är dags att gå tillbaka till mina dagböcker. Men jag kan inte publicera det här utan en dialog med barnen och deras far.

Under juli månad kommer jag istället dela med mig av Hammenhög. Byn jag älskar! Fotona är inte mina.