Bouppteckning

Ordet bouppteckning används både om bouppteckningsförrättningen och bouppteckningshandlingen.

En bouppteckningsförrättning skall hållas inom tre månader från dödsfallet.

Bouppteckningshandling

Bouppteckningshandlingen skall inges till Skatteverket inom en månad från bouppteckningsförrättningen. (Anstånd kan beviljas när det gäller bouppteckningsförrättningen. Kan bouppteckningshandlingen inte inges inom en månad måste kallelse ske till en ny bouppteckningsförrättning.)

(Om skulderna är större än tillgångarna – och det inte finns någon fastighet – kan socialnämnden i den avlidnes kommun istället hjälpa till med en dödsboanmälan.)

Bouppteckningsförrättning

Till bouppteckningsförrättningen skall alla dödsbodelägare och efterarvingar kallas. Om någon inte kan vara närvarande skall bouppteckningen innehålla bevis på att kallelse skett. Mer information kan man hitta på Skatteverkets hemsida.

I bouppteckningen skall den avlidnes samtliga tillgångar och skulder tas upp. Ränte- och kapitalbesked och värdeintyg per dödsdatumet beställs från bankerna. Även efterlevande make/makas tillgångar och skulder skall tas upp.

Här hittar du en lista över de handlingar som vi kan behöva om vi ska hjälpa till med boutredningen.

Man skulle kunna säga att den registrerade bouppteckningshandlingen blir en legitimiationshandling för dödsboet.

Om det endast finns en dödsbodelägare kan denne själv avsluta dödsboets tillgångar. Finns det flera dödsbodelägare kan de antingen lämna fullmakt till någon att avsluta dödsboet. Vi rekommenderar alltid att ett arvskifte upprättas. – Om det i efterhand visar sig att dödsboet har någon skuld som inte är betald är varje dödsbodelägare solidariskt betalningsansvarig upp till det belopp de erhållit i arv. Då är det bra att kunna visa hur stort belopp som erhållits.

Bouppteckning skall upprättas efter ett dödsfall