Testamentsbevittning

Vid bevittning av testamente är det viktigt att tänka på följande:

Testator (den som skrivit testamente) ska skriva under testamentets sista sida i testamentsvittnenas samtidiga närvaro (samt signera ev. övriga sidor).

Testamentsvittnen skall veta att de bevittnar ett testamente, men behöver inte känna till innehållet.

Testamentsvittnena skall ha fyllt 15 år.

Testamentsvittnenas ”sinnesbeskaffenhet bör vara oklanderlig”, d v s det bör inte råda något tvivel om att de är psykiskt friska.

Testamentsvittne får inte vara testamentstagare, ej heller vara släkt med eller gift med någon släkting till testator eller testamentstagarna.

Vittnesmening

Undertecknade testamentsvittnen har särskilt tillkallats för att bevittna detta testamente. Vi intygar att testamentsgivarna i vår samtidiga närvaro egenhändigt underskrivit testamentet. Vi intygar även att detta – så vitt vi kan bedöma – skett av fri vilja och vid fullt och sunt förstånd.

Underskrift av två vittnen