Instruktion till vittnen

Testamentsbevittning

För testamentsbevittning vill jag lämna följande upplysningar:

1. testator (den som skrivit testamente) ska skriva under testamentets sista sida i testamentsvittnenas samtidiga närvaro (samt signera ev. övriga sidor), 2. testamentsvittnen skall veta att de bevittnar ett testamente, men behöver inte känna till innehållet, 3. testamentsvittnena skall ha fyllt 15 år, 4. testamentsvittnenas ”sinnesbeskaffenhet bör vara oklanderlig”, dvs det bör inte råda något tvivel om att de är psykiskt friska, 5. testamentsvittne får inte vara testamentstagare, 6. testamentsvittne får inte vara släkt med eller gift med någon släkting till testator eller testamentstagarna, 7. Underteckna, skriv ut namnförtydligande och personnummer.

Vi har tagit del av ovanstående upplysningar. Vi har läst och förstått vittneseden och intygar härmed att bevittningen gått till i enlighet med instruktionen.

Ort och datum