Ekonomi

Ekonomi

”Stå vid varandras sida, dock inte alltför nära, ty templets pelare står åtskilda, och eken och cypressen växer inte i varandras skugga.”

(Ur Profeten, ”Om äktenskapet”, av Kahlil Gibran)

Livet innehåller många olika skeenden. Om kärleken är en drivkraft in i såväl samboförhållanden som äktenskap, så kan ekonomisk osämja vara en drivkraft ut ur den, med tragiska och kanske också helt oväntade konsekvenser som följd.

När man skapar ett gemensamt hem bör en av de första frågorna som diskuteras vara: Ska vi ha en individuell eller gemensam ekonomi?

Vad innebär individuell ekonomi?

Gibrans ovanstående visdomsord kan sägas spegla detta alternativ. Var och en äger sina egna löne- och sparkonton utan dispositionsrätt för den andre (pelarna). Ur dessa individuella konton hämtas medel till den egna konsumtionen, såsom kläder och fritidsintressen. Ett tredje konto öppnas med båda samborna/makarna som medkontohavare och därifrån betalas hushållets/familjens gemensamma driftskostnader (taket).

Parterna väljer därefter om lika stora belopp skall överföras varje månad från de individuella kontona till det gemensamma kontot eller om det skall vara lika stor procentsats av respektive lön.

Det par som väljer beloppsalternativet har kanske ungefär lika stora bruttolöner eller så vill eventuellt den ena parten själv bestämma över sin egen arbetssituation, deltid/halvtid, utan att det påverkar familjens gemensamma budget. Nackdelen är att parternas enskilda sparförmåga blir olika.

Fördelen med lika stora procentavdrag från respektive lön till det gemensamma kontot är att båda bidrar med sin försörjningsförmåga till de gemensamma driftskostnaderna och att båda har kvar samma enskilda sparförmåga, trots löneskillnad. Nackdelen med procentsats är att den ena partens eventuella önskemål om sänkt arbetstid påverkar familjens gemensamma budget negativt.

Vad innebär gemensam ekonomi?

De par som väljer att ingå äktenskap lovar att älska varandra i nöd och lust. Då känns det också naturligt att välja alternativet med gemensam ekonomi; att inte tänka i termerna mitt och ditt, utan vårt. Det är en mycket vacker tanke. Paret som kan tänkas välja detta alternativ börjar kanske med fyra tomma händer eller har ungefär lika bra eller lika dålig ekonomi. Nackdelen är att det är fysiskt omöjligt att läsa varandras tankar eller ha full kontroll på varandras handlingar dygnet runt. För sent har många bittert fått erfara att spelberoende, dåliga värdepappersaffärer, okontrollerad shopping eller något annat totalt oväntat, har rubbat balansen eller i värsta fall ruinerat den gemensamma ekonomin.

Det kan vara svårt i ett samboförhållande och äktenskap att bevisa vem som äger vad i bohag och lösöre. Den som betalar är också ägare. Därför är det viktigt att spara kvitton som utvisar betalarens namn och/eller kontoutdrag som utvisar ett överensstämmande belopp och i bästa fall även betalningsmottagarens namn.

Familjens ekonomi påverkar alla dess medlemmar. Ta ställning så tidigt som möjligt, helst innan ni flyttar samman och definitivt innan någon av er behöver inta försvarsställning i diskussionen. Separation/skilsmässa, tvist om underhåll och bodelning är situationer som berör känslomässigt. Därför är det bättre att tänka efter, före. När allt är bra mellan er ska Du se till att eventuella nödvändiga handlingar upprättas, såsom samboavtal eller äktenskapsförord, och att de är juridiskt korrekta.

Vid en separation/skilsmässa är det mycket man behöver enas kring: ansökan om äktenskapsskillnad, bodelning, vårdnad och umgängesfrågor och underhållsbidrag. Då är det viktigt att ta hjälp av en advokat som är specialiserad på området, som man har förtroende för och känner sig trygg med.

Rådfråga oss på ett tidigt stadium!