Avtal om växelvis boende

Avtal

Vi undertecknade parter, X, 99, och Y, 88, kommer härmed överens om följande.

1. Vårdnaden om våra barn Z, 77, och A, 66, skall vara fortsatt gemensam.

Z och A skall vara växelvis boende hos sina föräldrar med byte måndagar kl. 13.30.

Under jämna år, med början 2011, skall de vara boende hos X, varje ojämn måndag kl. 13.30 till varje jämn måndag kl. 13.30 Under ojämna år, med början 2012, skall de vara boende hos X varje jämn måndag från kl. 13.30 till varje ojämn måndag kl. 13.30.

Under jämna år, med början 2012, skall de vara boende hos Y varje jämn måndag kl. 13.30 till varje ojämn måndag kl. 13.30. Under ojämna år med början 2011 skall de vara boende hos Y varje ojämn måndag från kl. 13.30 till varje jämn måndag kl. 13.30.

2. Nedanstående helger och lov skall barnen vara hos sina föräldrar enligt följande: a) Varannan julhelg med början 2012 hos X och med början 2011 hos Y från den ???? till den ??, b) Varannan nyårshelg,

3. Barnen skall ha rätt till tre veckors sammanhängande sommarumgänge under juni-augusti med sina föräldrar med rätt för föräldrarna att välja veckor vartannat år var med början 2011 för X och 2012 för Y. Den förälder som har rätt att välja sommarumgänge först är skyldig att senast den 30 april varje år meddela den andre föräldern vilka veckor umgänget skall äga rum. Därefter skall den andre föräldern senast inom två veckor från erhållet besked ange vilka tre veckor barnen skall ha rätt till umgänge med den andre föräldern under juni-augusti. Parterna förbinder sig därvid att acceptera de av den andra parten angivna veckorna.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna har tagit vars ett.