Bodelningsavtal makar

Bodelningsavtal

Vi, undertecknande parter, [Namn och personnummer]  och  [Namn och personnummer] har träffat följande bodelningsavtal.

Det antecknades att ansökan om äktenskapsskillnad inlämnades gemensamt till  [ tingsrätt] den [datum] mål nr T [   ].

Allt vårt lösöre kommer att sämjedelas mellan oss enligt separat överenskommelse.

[Namn] tillskiftats ensam den gemensamma fastigheten [Fastighetsbeteckning] mot det att han ensam övertar betalningsansvaret för i fastigheten intecknande skulder, se bilaga. [Namn] befrias således från betalningsansvar för dessa lån.

[Namn] svarar ensam för samtliga på fastigheten belöpande kostnader från den [datum].

Vardera maken tillskiftats sina respektive bankmedel och övriga tillgångar samt svarar för sina övriga skulder.

[Namn] skall före den [datum] utge bodelningslikvid till [Namn] om [kronor].

Kostnaderna för upprättande av bodelningshandling skall till lika delar betalas av parterna. [Namn] svarar ensam för lagfartskostnader.

[Namn] godkänner att [Namn] omedelbart ansöker om lagfart för [Fastighetsbeteckning].

Då någon ytterligare egendom eller skuld inte finns att erhålla eller avräkna förklarar vi oss nöjda med den förestående bodelningen.

Detta avtal har upprättats i tre exemplar, av vilka vi tagit ett vardera och Advokatbyrån Annika Andebark erhållit ett.

Ort och datum

______________________________           ____________________________ Namn och personnummer           Namn och personnummer

Ovanstående namnteckningar bevittnas