Bodelningsavtal – sambo

Bodelningsavtal sambo

Bodelningsavtal

Vi har bott tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden. Vårt samboförhållande har upplösts genom separation och upphörde [datum].

Begäran om bodelning har framställts av parterna gemensamt [datum].

Vi har nu träffat följande bodelningsavtal.

[Namn] ensam tillskiftats den gemensamma fastigheten [Fastighetsbeteckning/ bostadsrätten] mot det att han ensam övertar betalningsansvaret för i fastigheten/bostadsrätten intecknande skulder, se bilaga. [Namn] befrias således från betalningsansvar för dessa lån.

[Namn] svarar ensam för samtliga på fastigheten/bostadsrätten belöpande kostnader från den [datum].

Lösöret är sämjedelat enligt separat överenskommelse. Vardera parten tillskiftas det lösöre den innehar den [datum].

Vardera sambon tillskiftats sina respektive bankmedel och övriga tillgångar samt svarar för sina övriga skulder.

[Namn] utger bodelningslikvid till [Namn] om [kronor] denna dag.

Kostnaderna för upprättande av bodelningshandling skall till lika delar betalas av parterna.

Då någon ytterligare egendom eller skuld inte finns att erhålla eller avräkna förklarar vi oss nöjda med den förestående bodelningen.

Detta avtal har upprättats i två exemplar, av vilka vi tagit ett vardera.

Ort och datum

______________________________ ____________________________ Namn och personnummer                             Namn och personnummer

Ovanstående namnteckningar bevittnas