Boutredningsman – ansökan

Ansökan om boutredningsman

Sökande [Namn, adress, personnummer]

Ombud [Titel Namn] [adress]

Övriga parter [Namn, adress, personnummer]

Saken Ansökan om boutredningsman

[Namn] avled den [datum], se bilagd kopia av dödsfallsintyg. Han hade upprättat testamente till förmån för [Namn], se bilagd kopia. Testamentet har den [datum] delgetts med ende kände arvingen, [Namn] .

Som ombud för [Namn] enligt bifogad fullmakt ansöker jag härmed att dödsboet enligt ÄB 19:1 skall avträdas till förvaltning av boutredningsman som rätten utser.

Eftersom ? hemställer vi om skyndsam handläggning och att beslutet gäller interimistiskt.

Ort och datum

Namn

Bilagor: 1. Fullmakt 2. Dödsfallsintyg med släktutredning 3. Kopia av delgivet testamente

Ansökningsavgiften om 375 kr kommer att inbetalas till tingsrätten där ansökan inges.