Fullmakt för fastighetsförsäljning

Fullmakt

Jag ger härmed

namn och adress, eller den hon i sitt ställe förordnar,

fullmakt att försälja mig tillhöriga fastigheten

[Fastighetsbeteckning]

Fullmakten innefattar rätt

att

att

att

ingå förmedlingsuppdrag,

hos långivare inhämta uppgifter om de lån och pantbrev som belastar fastigheten,

underteckna köpekontrakt, köpebrev och likvidavräkningar,

att ansöka om inteckning av fastigheten,
att pantförskriva i fastigheten uttagna pantbrev/inteckningar i fastigheten,
att ansöka om dödning och relaxering av inteckningar i fastigheten,
att ansöka om dödningsåtgärder enligt lagen (SFS 1927:85) om dödande av förkommen handling,
att utkvittera och emottaga till säkerhet för lån i bank eller annorstädes ställda hypotek,
att

att

utkvittera och uppbära köpeskillingen,  samt

på alla i samband med försäljning i övrigt förekommande handlingar teckna mitt namn.

Jag godkänner ombudets laga åtgärder.
Ort och datum

Namn och personnummer
Namnförtydligande
Fullmaktsgivarens egenhändiga namnteckning bevittnas.
Namn                                                                              Namn
Namnförtydligande                                                          Namnförtydligande