Samtycke till försäljning av fastighet

SAMTYCKE ENLIGT ÄB 19 KAP. 13 § TILL FASTIGHETSFÖRSÄLJNING ___________________________________________________________________

Undertecknad delägare i dödsboet efter

……………………………………………………… (namn på den avlidne)

samtycker härmed till att advokaten X, såsom boutredningsman, försäljer dödsboets fastighet

……………………………………………………… (fastighetsbeteckning)

……………………………………………………… (ort och datum)

……………………………………………………….. (underskrift)

……………………………………………………….. (namnförtydligande)