Testamente – enskild egendom

INBÖRDES TESTAMENTE

Undertecknade äkta makar/sambor förordnar härmed såsom vår yttersta vilja och testamente följande beträffande vår kvarlåtenskap.

Kvarlåtenskapen skall fördelas enligt lag.

Allt förvärv i samband med vår bortgång skall vara förvärvarens enskilda egendom. Detsamma skall gälla avkastningen. Substitut för enskild egendom skall vara undantagen från reglerna om rådighetsinskränkningar och övertaganderätt.

Ort och datum

……………………………………   ………………………………… Namn                 Namn Personnummer         Personnummer

Undertecknade testamentsvittnen har särskilt tillkallats för att bevittna detta testamente. Vi intygar att testamentsgivarna i vår samtidiga närvaro egenhändigt underskrivit testamentet. Vi intygar även att detta – så vitt vi kan bedöma – skett av fri vilja och vid fullt och sunt förstånd.

Två vittnen som undertecknat, namnförtydligande och personnummer.

Be dem även läsa igenom vittnesinstruktionen och underteckna denna.