Ordlista

Advokatsamfundet, jurist, advokat

Jurist eller advokat – är det någon skillnad?

Advokat är en skyddad titel. För att få kalla dig advokat måste du ha avlagt en juris kandidat examen om minst 180 poäng. Därefter ska du ha arbetat minst fem år med praktisk juridisk verksamhet. När du söker in i advokatsamfundet ska alla advokater du varit i kontakt med yttra sig över att du är lämplig.

En advokat är skyldig att följa advokatsamfundets etiska regler. Om du som klient anser att du blivit felaktigt behandlad kan du anmäla advokaten till advokatsamfundet.

Allmänna arvsfonden (då inga arvingar finns)

Om det inte finns några arvingar i liv (gränsen går vid kusiner) eller något skrivet testamente tillfaller hela arvet Allmänna arvsfonden. Allmänna arvsfonden använder sedan resurserna för att finansiera nyskapande och utvecklande projekt till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Avkastningsrätt

Den som ärver en rätt till avkastning är inte ägare av kapitalet men har rätt till ränta på bankmedel och aktieutdelning. Emellertid är det ägaren som bestämmer hur medlen skall placeras.

Detentionsrätt

Innebär att du har rätt att hålla inne prestation i väntan på motpartens prestation. T.ex. att säljaren har rätt att vänta med att lämna en sak till den blivit betald.

Dispositiv lag

En lag med möjligheter att diskutera och reglera. Om andra bestämmelser görs gäller dessa även om de motsäger den skrivna (dispositiva) lagen. En dispositiv lag kan avtalas bort. Den gäller bara om man inte kommit överens om något annat.

Dödsbodelägare

Efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare är dödsbodelägare. De förvaltar dödsboets egendom gemensamt under boets utredning.

Enkel borgen

Att gå i borgen för någon innebär att du lovar att betala skulden för någon om denne inte betalar.  Med enkel borgen menas att du blir skyldig att betala först efter att kronofogden kostaterat att låntagaren inte kan betala. Nackdelen med detta är att skulden kan ha vuxit rejält innan du får veta något.

Enskild egendom

Äktenskapsbalken 10 kap 1 § ”I bodelningen skall makarnas giftorättsgods ingå.”

Det innebär att vid en skilsmässa delas inte den enskilda egendomen.

Äktenskapsbalken 7 kap 2 §

”Enskild egendom är

1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,

2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,

3. egendom som en make erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,

4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda,

5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionsförsäkring enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,

6. vad som trätt i stället för egendom som avses i 1-5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.

Avkastning av enskild egendom är giftorättsgods, om inte annat har föreskrivits genom en sådan rättshandling som avses i första stycket.”

Fast egendom

Fast egendom är egendom som består av jord. Jord är indelad i fastigheter (mark, byggnader och sådan utrustning som kan antas tillhöra byggnaden), vilket gör fastigheter till fast egendom. För att ett ägarbyte av fast egendom ska vara giltigt krävs skriftliga kontrakt. Allt som inte är fast egendom är lös egendom.

Fri förfoganderätt

Den som ärver med fri förfoganderätt får göra nästan vad han/hon vill med egendomen under sin livstid. När den som ärvt med fri förfoganderätt är borta ska egendomen tillfalla arvingarna/testamentstagarna efter den som testamenterade med fri förfoganderätt.

En efterlevande make kan t.ex. konsumera upp arvet, men får inte ge bort egendom eller upprätta testamente.

Fri nyttjanderätt

Den som ärver med fri nyttjanderätt är inte ägare till egendomen. Det innebär att nyttjanderättshavaren inte får sälja den. I stället är det den som ärvt äganderätten som är säljare och tillgodogör sig överskottet.

Om nyttjanderättshavaren inte längre vill använda sig av sin nyttjanderätt får han kontakta ägaren. Det är ägaren som avgör vad som skall göras med egendomen.

Full äganderätt

Den som ärver med full äganderätt äger disponera över det ärvda genom testamente. Om makar skrivit i testamente att de skall ärva varandra med full äganderätt innebär det att all egendom tillfaller den sist avlidnes arvingar.

Grannelagsrätt

Rättsregler grannar emellan, vad gäller gränser, stängsel, skyldighet att undvika buller, rök, föroreningar med mera.  

Immissioner

Rök, lukt, buller osv. som har en störande inverkan på grannfastigheter.

Kvarlåtenskap

Den avlidnas egendom.

Konsumentköplagen

Lag om dina rättigheter som konsument när du köper en vara av en näringsidkare (företag), vilka regler som gäller om du är missnöjd. Konsumentköplagen är en tvingande lag. Det betyder att näringsidkaren (företaget) inte kan ge dig sämre villkor än vad konsumentköplagen säger. För att läsa mer om konsumentköplagen, klicka här.

Köplagen

Lag om köp och byte av lös egendom mellan näringsidkare (företag), privatpersoner och när en privatperson säljer en vara till näringsidkare (företag), samt när köpet inkluderar både produkt och tjänst där produkten utgör mer än hälften av köpet. Köplagen gäller inte vid de fall då konsumentköplagen är tillämpbar. Om inget annat avtalas börjar köplagen gälla, då detta är en dispositiv lag. För att läsa mer om köplagen, klicka här.

Laglott

Arvslott är vad en person ärver enligt lag om det inte finns något testamente.

Bröstarvingar (barn, barnbarn etc) kan kräva ut sin laglott oavsett förordnandet i testamente. Laglotten är hälften av arvslotten.

Legat

Viss sak eller bestämt penningbelopp som erhålls enligt testamente.

Legatarie

Legatarie är den som erhåller ett legat enligt ett testamete. En legatarie är inte dödsbodelägare, dvs. kallas inte till bouppteckningen och är inte med och fattar beslut om dödsboets förvaltning.

Lös egendom

All egendom som inte är fast egendom klassas som lös egendom. Hit hör bland annat värdepapper, pengar och olika slags rättigheter.

Notarius publicus

Benämning på en person, oftast en jurist anställd av kommunen eller en advokat, vars uppgifter bland annat är 1. att bestyrka innehåll i handlingar, exempelvis namnunderskrifter, avskrifter och översättningar, 2. att delta då förvaringsrum och förseglingar tillsluts eller öppnas, 3. att kontrollera lotteridragningar 4. att bekräfta någons behörighet eller kompetens till att göra vissa saker. 5. att stämpla handlingar med apostille-stämpel.

Orubbat bo

Ett uttryck som främst används i testamenten åt att den efterlevande av två makar ska få behålla det gemensamma boendet.

Principalansvar

Benämning på det ansvar du som arbetsgivare har för dina arbetstagare. Som arbetsgivare ansvarar du för skador orsakade av dina arbetstagare.

Prisbasbeloppet (tidigare kallat basbeloppet)

Ett begrepp som används på flera ställen i lagen. Begreppet används genom att ange antalet prisbasbelopp för ett visst utförande. Prisbasbeloppets värde följder inflationen eftersom antalet belopp ständigt är det samma. År 2011 låg prisbasbeloppet på 42 800 kr.

För att följa prisbasbeloppets utveckling, klicka här.

Sambolagen

Då två personer bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll gäller sambolagen. Ett krav är att samborna är ogifta. Det är sambornas gemensamma bostad och bohag som är det centrala i sambolagen. För att läsa mer om sambolagen, klicka här.

Skevdelningsregeln

Till förmån för den make som har mest giftorättsgods kan skevdelningsregeln förhindra att all det sammanlagda giftorättsgodset ska delas lika. Äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och övriga omständigheter är några av de förutsättningar som kan krävas för att den make med mest giftorättsgods inte ska behöva lämna egendom till den andra maken.

Solidariskt betalningsansvar

Solidariskt betalningsansvar innebär att den som skall ha betalt kan välja att kräva hela summan av vem som helst av de betalningsansvariga. Om A och B är solidariskt betalningsansvariga för 100 kkr kan långivaren kräva att A betalar hela beloppet. A får sedan kräva ut 50 kkr av B.

Strikt ansvar

Innebär att parten ansvarar för skador oberoende av uppkomst. Det är framför allt i frågor gällande farlig verksamhet som du stöter på lagar som strikt ansvar. T.ex. när det gäller personskador i samband med farlig verksamhet – detta ger skadestånd oavsett om någon fysisk person bidragit till eller direkt orsakat olyckan eller skadan.

Särkullbarn

Särkullbarn är inte makarnas/sambornas gemensamma utan endast barn till en av dem. Mer om särkullbarns arvsrätt under vem ärver.

Särskild förvaltning

Om arvtagaren eller testamentstagaren är under 18 år förvaltas arvet av arvtagarens/testamentstagarens förmyndare. Oftast är föräldern eller föräldrarna förmyndare. Genom att ställa egendom under särskild förvaltning under någon annan är det inte längre förmyndaren som har rätt att göra uttag av medlen.

Särskild överförmyndarkontroll

När en omyndig på grund av arv eller testamente fått pengar till ett värde överstigande åtta basbelopp eller med villkor om särskild överförmyndarkontroll skall den som ombesörjer utbetalningen från dödsboet för den omyndiges räkning sätta in medlen hos bank el. dyl. med uppgift om att medlen inte får tas ut utan överförmyndarens tillstånd.

Testamentsexekutor

Testamentsexekutorn träder i arvingars ställe och får en självständig rätt att fatta beslut i dödsboet om dödsbodelägarna inte kan komma överens.

Undersökningsplikt

Enligt lag har du som köpare skyldighet att undersöka de hus du ska köpa. Det är husets skick den dagen du skriver kontrakt som gäller, fel som du hade kunnat upptäcka vid en undersökning är på ditt eget ansvar.

Upphovsrätt

Rätten att bestämma över t.ex. litterära (texter, böcker) eller konstnärliga (bilder, musik, målningar) verk du skapat. Upphovsrätten kan överlåtas eller upphävas.

Äktenskapsskillnad

Då ett äktenskap upplöses, skilsmässa, genom domstolsbeslut