Omedelbarhetsprincipen

Rättegångsbalken 17 kap 2 §

Om huvudförhandling har hållits, skall domen grundas på vad som förekommit vid förhandlingen. I domen får delta endast domare som varit med om hela huvudförhandlingen. Om ny huvudförhandling har hållits, skall domen grundas på vad som förekommit vid den. I fall som avses i 43 kap. 14 § andra meningen får domen grundas även på vad som har inhämtats efter huvudförhandlingen.

När ett mål avgörs utan huvudförhandling, skall domen grundas på vad handlingarna innehåller och vad som i övrigt förekommit i målet.

Varför ger då åklagaren in hela förundersökningen med alla vittnesförhör?

Ur förundersökningen väljer åklagaren ut de delar som är viktiga för att styrka åtalet och åberopar skriftliga handlingar och vittnesförhör utifrån vad åklagaren vill bevisa.

Om åklagaren säger något i sakframställan men glömmer åberopa bevis som styrker påståendet får det inte läggas till grund för domen.

Åklagaren kan under sakframställan visa bilder, läsa upp skriftliga handlingar mm som åberopas för att styrka åtalet. Det målsägande, tilltalade och vittnen säger under förhören blir också del av det material som ligger till grund för domen. I rättens protokoll är det viktigt att yrkanden och grunder framkommer samt vilka bevis som åberopats. Det utgör ramen för vad domstolen kan döma över.

Om någon lämnar andra uppgifter under huvudförhandlingen än vad som framkommit i förundersökningen kan åklagaren eller advokaten läsa upp valda delar ur förundersökningen och åberopa den upplästa texten. Bevisvärdet torde bli llägre ett muntligt bevis.