Ramen för processen

Rättegångsbalken 17 kap 3 §

Dom må ej givas över annat eller mera, än vad part i behörig ordning yrkat. Är saken sådan, att förlikning därom är tillåten, må dom ej grundas å omständighet,som icke av part åberopats till grund för hans talan.

I ett brottmål kan den tilltalade inte dömas för mer än åklagaren yrkat. Hur var det för Gullichs-Anna. Hade Länsman något yrkande? Trodde hon att hon hördes som ett vittne? Om hon hade anat att hon var misstänkt för trolldom – hade hennes berättelser låtit likadana då? Eller valde hon en säker plats i himlen framför helvetet på jorden? Hur tänker en självmordsbombare?

Idag gäller olika rättsregler om du förhörs som vittne eller som tilltalad. Troligtvis gjordes inte den åtskillnaden år 1668. När röster höjs för att förenkla den dömande verksamheten blir det viktigt att förstå vad rättssäkerhet är.