Johan Gyllenstierna

1676

Svea hovrätt fattade formellt beslut om tortyr i samband med rannsakningarna i Stockholm efter förslag från Johan Gyllenstierna. Motivet var att trolldomsmål var extraordinära. ”Resolverades att brukas skulle någon tortur på de beryktade för trollkonsten, att extorquera sanningen, dock icke alltför hårt, och till det ringaste att förskräcka dem med”.

Överståthållare Rålamb fick handräckningsordern där man framhöll att det endast var med yttersta tvekan man ”tillgriper det medel, som i vårt k. färdenesland intet haver på någon tid varit i bruk till att av någon igenom tortur och pinande utleta sanningen.” Det bör därför begränsas till sådana personer ”som äre så beslagne, att man dess utan väl kan hava skäl dem att fälla och condemnera, men för rättens större säkerhets skull vi det funnit nödigt uti så ovanliga fall att anställa”. Som metod föreslås ”skruvar på fingrarna”.