Bakgrund till trolldomskrisen

Anteckningar ur Trolldomsprocesserna i Sverige

av Bengt Ankarloo

Under 1400-talet nådde ryktena om häxprocesserna på kontinenten till Sverige. Frihetskriget, Reformationen och religionsstrider mellan Johan IIIs och Karl IX anhängare tog ledarnas fokus från folket.

Trolldomsprocesserna är myndigheternas förvirrade reaktion på en väsentligen folklig rörelse.

”Den folkliga trolldomsideologin har flera rötter. En del går ner till hednisk tid, andra till medeltiden. ’Det är en fråga om den demonistiska magins förbrytelser, sådana de tänkas enligt urgammal men av senmedeltida djävulstro slutformulerad tradition’. Dessa föreställningar svarade mot ett religiöst behov, som kyrkan inte förmådde tillfredsställa. Och här framförs en ståndpunkt som liknar Bååths: i en central formulering pekar Linderholm på magins roll som alternativ folklig ideologi, på eller utanför gränsen till den officiella religionen. ’Detta oskrivna system av magiska bruk betydde den starkaste konkurrens med kristendomens etiska och religiösa krav och det i en styrka och omfattning, som man nu helt enkelt förgätit.’ Det är denna folkliga magi som frambringar oväsändet. Det framstår som ’en suggestion av massorna, vållad och närd av deras egen vidskeplighet.’

Enligt Linderholm innebär den ’ett fruktansvärt nedsmutsande av fantasi- och känsloliv, vilket särskilt för kvinnovärlden får de mest ödesdigra konsekvenser.’

Det är ’ett utslag av det undermedvetna själslivets yttringar… en egendomlig på psykisk väg ytterst smittsam hemlighetsfull sjukdom.’ Denna sjukdom, som finns beskriven bara på två av trolldomsakternas tiotusentals sidor, yttrar sig som en dvala, ett tillstånd av trance.

Linderholm synes föreställa sig, att en benägenhet för denna sjukdom är att söka antingen i arvsmassan eller den lokala miljön. Han pekar nämligen på likheten med extatiska företeelser i den senare folkliga religiositeten, som ’framträda också inte minst å samma norrländska orter som de stora trolldomsprocesserna.’

Om således den ur folkliga föreställningar framväxta masshysterin är den viktigaste allmänna anledningen till processerna, är orsakerna till de senare våldsamma genomslagskraft att söka ’endast och allenast uti den oförutsedda verkan av begynnelsemålen (som) … var på sitt håll gåvo upphov till hela den följande utvecklingen.’ De stora oväsendet är resultatet av en växleverkan mellan yttringar av folktro och myndigheternas åtgärder däremot. Suggestionen får näring ur ’den fruktan och den förstärkning av tron på sakens möjlighet och verklighet, som blevo en följd av de andliga och världsliga myndigheternas åtgärder i traditionell anda.’”