Vittnesförhör med Hans Hansson, Elfdalen 7/9 1668

Hans Jönssons sohn på Åhsen Hans Hansson, en lijten gåsse om sine 10 åhr, blef examinerad, och hvilken bekände sig i förledne vintras förste resan hafva varit till Blåkulla af Marit Matsdotter åstad föhrder, sijer sig hafva vardt då sedder i i Looka, legat hoos sin syster Marit, När Marit kom om natten, lyfte hon op honom, Klädde på honom, då han och vaknade, hade uth honom på gården, dher en Sadlat koo stodh, satte honom på och sig framföre, mahnte satan, fram at föra sig åstadh och så bahr det till vägs. At satan hade skurit honom i vänster lille fingret vedh millan leden, dröpt blodet i en Svart book, medh röda bokstäfver uthi, hvar med hans nampn är inskrifvit, sedan Marit det hade angifvit bekänner och Hans berättar att dhenne Marit hafver haft honom någre resor dijt. Andre resan rijdit på en hundh, tridie gången på en koo och ?? fjerde resan.

Femte gången hafver Shys Anna (Marits moder) haft honom dijt rijdandes på en kalf; då hafver han allaredan bekändt sig för sin fader, af det tillstäldes at dhe andre ( som nu ähre examinerade) hade bekändt det dhe hade sedt honom dher; dherför och alltidh hafva varit stygga för honom, satan sielf syntes honom dher medh ett stort horn baak i nacken som krökte sig neder i gumpen på honom, det andra opp i hufvudet så högt som en skårsten, hotandes villia slå honom. Hafver och ??? sedht öfveralt uthi en stugu. Nekar sig hafva varit i satans säng-Cammar. Säger sig hafva sedt i Blåkulla Gyris Marit, hennes sohnhustru Shys Anna, dheras doter Marit Matsdotter, Gertrudh, och bägge förhörde Anna. Gör samma relation om smörjande, sadlande, huru såsom dhe ropa åt satan, at dhe släppa sina kalfvar, koor etc. i grässkittan då dhe koma fram, och alt annat som dher passerar.

Marit Matsdotter hafver i vintras hootat villia slå honom så frampt han sade uthaf at hon har haft honom till Blåkulla. Shys Anna Marits moder har sagdt åt honom at om han inthet ville oppenbara henne, så skulle han väll slippa aldrig föhras dijt mehra, män oppenbarade han henne, så skulle hon åter hafva honom åstadh igen.

Hans berättar at förste natten Marit kom till honom och skulle föhra honom med sig, sågh han satan inne i stugun, tog kvasten och lade i hans rum, och vid hemresan nedlagd, blef han ock slijk som Hans. Hans säger sig ingen gång hafva fahrit op genom skorstenen.

Karaktärsutveckling

 

Ur Ankarloo

Rätten undersökte om den anklagade försökt påverka vittnena. Det upptas i så fall i skälen mot henne (jmf prästernas påtryckningar)