Bälter-Anders (1653-1729)

“I begynnelsen nekade han fuller aldeles hafva någon vetskap härom, men efter en lång tijdh sade han med fog funderandes, begynte han mehr och mehr avsäja, och var hans berättelse både om färden till Blåkulla, springandet uthi korsvägen, huru dhe bannades dehr, etc lijka ens medh dhe andre barnens. “