Strina

Från Fjärdingstinget, juni 1668:

”Denna hennes mjölkning skedde således: att hon haver tagit en kniv eller ett halmstrå och satt det upp i väggebandet, och då begynner uppmana den onde, sägandes du fanen kom och låt strima, och då måste hon säga vars ko hon ville mjölka, och mjölken haver den onde tagit med sig ad infernum och där slår han mjölken i en ho, där hos står straxt en käring klädder som en Norges käring och tager samma mjölk utur hon, och den i en kärna ihopkärnar, och när de komma till Blåkulla, giver den onde dem en kärngås på krusat bröd”

Från september-förhöret med Gertrud:

”Satan satt Gertruds kniv (den hon än hade hos sig) upp i väggebandet, hon stigit upp på bänken och manat honom att han skulle låta strina, men intet mera rört vid kniven, utan det som begynt att drypa uti en vacker kanna som Satan höll under, det han tog sin kos med sig.
Item bekände hon att hon hade i våras mjölkat pastoris barns præceptorem Ericum Andræ, hon då varit uti Per Matssons i Kyrkbyn gård. Burit sig på samma sätt åt som om pastoris hustru förmält är.”