Doktrin och praxis

I den mån lagtexten är oklar tolkas den med hjälp av doktrin och rättsfall.

Doktrin kan avse både förarbete till lagarna och lärda personers texter. Praxis består av olika rättsfall där man kan se hur andra tillämpat lagen i liknande situationer.