Additionsprincipen

Tyskland 1600-talet
”I Carolina hade framhållits att de där angivna indicierna bara var en ofullständig exemplifiering, och att bedömningen i sista hand måste lämnas åt den försiktige domaren. Samma tes återkommer hos de kommenterande juristerna. Fältet var därmed fritt för ett betydande godtycke. Den strävan efter stringens i bevisningen, som kravet på samstämmighet i vittnesmålen innebar, sattes också ur spel. Man medgav till exempel på varandra följande enstaka vittnesmål om olika stadier i ett brott och betraktade dem som samstämmiga. I den andan lät man också mängden indicier uppväga kvaliteten, så att många svaga tillsammans kunde gälla för ett par starka.” skriver Ankarloo på sid 233. A