1664, Laga ting den 6 december

Ur Kopparbergs läns häradsrätts arkiv, se BLG sid 295

För första gången anklagas en kvinna från Älvdalen för blåkullafärder. Liksom vid rättegångarna 1668 var det länsman, Lars Olsson som förhört vittnen och förde talan inför rätten.

En femåring hade under lek med grannbarnen begärt kåda. När grannbarnen frågade vad han skulle ha den till hade han svarat att ”store Moor och Monna willia hafwa henne då dhe fara till blåkulla.” Ryktet spreds bland grannarna, som lockade femåringen med mat. Så småningom fick de femåringen att berätta följande ” att Stormor och Monna hade ett smöriehorn och smorde en kalff dher på fader ock Moder sampt barnet rijda, och barnet satt i moderns knä, kalfwen war swettig och lodrigh när dhe komma fram; då dhe nu framkombne woro satte dhe besslet på en krook, och när dhe kommo in fingo dhe maat och drik både fisk, smör och miölkegröt; då dhe hade ätit begynte dhe slås med bakespijlor och rifwas med Bessmankrokar, säjandes i dag såårt och i morgon heelt; hafwer och berättat sig dher hafwa sedt en stygg gubbe och en swart käring, gubben kokat swart tiäru uthi en stoor kittil. ”

Länsmannen refererade förhören med grannarna i närvaro av pojkens farmor, Håll-Marit. Trots att Rätten gjorde sitt bästa för att få fram en bekännelse fortsatte hon att neka. och sade ”sigh aldrig weta Uthaf slijk trollskap, och kunde man ingen annan bekännelse få Utahf henne. ” Hennes son och sonhustru kallades fram och förhördes. Även de nekade till alltsammans. Sedan förhördes barnet ”men då det om något frågades, begynte det gråta och skrija, och kunde inthet kommas till at thala eller swara”

Därför fanns det inte några bevis mot den anklagade och man lät saken falla. Pojken hade helt enkelt blivit utsatt för ett ”Satans apespel” blev slutsatsen. Håll-Marit, hennes son och sonhustru befalldes att be till Gud morgon och kväll och frikändes.

Plats: Venjan
Närvarande: hans Nåd Landzhöfdingen Wälborne H Gustaff Duwall
Befallningsmannen W Johan Arfwedsson sampt Nämnden.

Dömda:0
Anklagade: 3
Håll-Marit, hennes son och sonhustru.