Brev daterat den 22 maj 1668

Ur Blåkullafärderna av Königswärd

Jagh kan Eders Vällachtigheet undertiänstl. icke oförmält låta nembl:n att huru medh gäntan, som vyrdige Fadern och Kyrkoherden skref därom bekänner mycket ynckeligen så att håren reesas på hufvdet, beekiänner många här i Sochnen föruthan i Herrdahl hafva fördt med sigh, ja Jämväl och så små lindebarn, sedan hon var först examinerat uthi Pingesdagh Helgen var hon här hoos migh bekienner sig och hafva varit åstadh och medh sigh Soopequasten hafua haft upp till Klockorna och skafvit, dhe onda hafuer tagit deht dhe skofvo och så fohro the till rummet dher dhe blefvo församblade och thet var så mycket folck, som uthi ett Giästabodh, säger hon: att den eeua hoopen kom och dhn andra fohr af, mitt på gåtfet var itt lock huaräst ingen fick see nidher, dher peep och gaall nedhr uthi; Men huusset var alt öfuärmålat hon bekiende och näst förr än iagh reeste bort sigh hafva sine Smörje-Kåppar på Åhserna, men ingen kundhe finna dehm igien uthan hon.

Jagh veet intet huad rådh Kyrkieheerden gifuer Fiärdingsmännerna, hon sitter i Arrest, måste intet länge blifva för ähn the andra af H:r Befallnings:nen och domaren ransakadhe, mm.
Elfdahlen den 22 Maj A:o 1668.
Lars Olofsson
Lendsman