Föredrag om trolldomsprocesserna

Det händer så mycket märkliga saker i Älvdalen.

Tini vet att jag älskar att berätta om trolldomsprocesserna. Om det är möten på Tre Björnar när jag är här brukar hon därför fråga om de vill att jag ska komma och prata.

Eftersom jag har allt mitt material i datorn krävs ingen förberedelsetid. I kväll satt Welests medlemmar vid tre bord. När de hämtat kaffe bad jag om någon minut och gav dem i uppdrag att enas om en fråga vid varje bord om trolldomsprocesserna i Älvdalen.

En man hade kommit senare och satt ensam vid ett bord. Jag slog mig ner hos honom och det visade sig att det var han som hade ritat minnesstenen som jag fick se skisser av för några år sedan. (Om den kommunala debatten kan du läsa här.)

När mackorna och kakan var uppäten berättade jag hur jag hamnade i Älvdalen 2014 och frågade det första bordet vad de hade för fråga.

Märkligt nog brukar de frågor som uppkomma ge en bra helhetsbild av trolldomsprocesserna. Utmaningen ligger i att hålla tiden. Från nu har jag ytterligare en utmaning – att begränsa antalet namn, men det är svårt. Det är så många inblandade och jag vill visa att det här faktiskt hände på riktigt – det är inte några påhittade människor. Jag vet så mycket mer än som kommer stå i boken.

Nåja, jag höll tiden, avslutade sekunden innan klockan slog åtta. Efteråt fanns det några kvar som hade frågor. En var mannen som ritat minnesstenen.

“Man skulle kanske ordna en crowfounding…”

“Självklart! Kanske kan man även hitta sponsorer.”

“Ja, det skulle man nog …”

Det har tagit år av samtal, men allt fler börjar nu bli stolta över sin historia. Det är dags att de som anklagades för trolldom får upprättelse!

Länkar

Sidan trollkona.se är nyckeln in i all min research

Tankar om hur destinationsutveckling, nedtecknade september 2018

Här kan du läsa mer om Kulturföreningen Welest

Peder Svarts krönika

I första boken utgör citat från brev och minnesanteckningar skelettet i berättelsen. I bok nummer två tänkte jag använda citat från Peder Svarts krönika.

Det visade sig vara svårare än jag tänkt. Datumangivelserna tycks inte stämma med vad jag läst i annan litteratur.

Nedan följer citat ur Peder Svarts krönika som är viktiga för den berättelse jag skriver på. Genom att anteckna dem här är de lätt tillgängliga samt kan sammanfogas till en del av en större historia genom tidslinjen på www.trollkona.se.

1521

I juli kom Staffan Sasse till Gustav med

“60 rättsinnige Tyske knekter, ville sig ock som hjältar uppräktelige beviste. De hade en ganska stor förfarandet uti krigshandel, fiendener hade sedan fast mindre framgång och mod. Samma Staffan Sasse hade tillförne varit på Åland när de Svenske bestallade Castelholm, bör till att försaka Kung Cristierns folk Slottet av. Men det lyckades dem intet, ty där vore gamle förfarne krigsmän uppå.

witchcraft trolldom häxprocesser häxa trollkona
In september 1668 there was a trial in Älvdalen. 12 person was sentenced to death, accused of witchcraft. The trial was in Sockenstugan beside the church.

In Julio kom Seffrin Norby in till Stäkeborg Slott med 16 skepp och jakter, gjorde sin flit att förjaga de Svenske ifrån beställningen, gav sig i land vid gamla Slottet. då hade Arffued Westgöte icke mere hos sig än 38 Hovmän, och Kalmarne Niels den ock med honom var hade 3 rotar Knekter där han var Hövisman före, dem han kallade sine Fransoser, ty han hade givit dem en fördelt klänning halv valbar och annan halv parten av grönt kläde.

In Augusto kom Herr Götstaff själv ned till Östergötland, drog först till Suderköping och så till Stäkeborg i lägret, handlade med Arffued Westgöte och det folk han under sin befallning hade, tackade dem att de sig så uppräktelige bevisa hade gjort Seffrin Norby så manligt motstånd, och lät dem bekomma deras betsolning.

Älvdalen is like a fairy tail. This is the way from Loka.

Herredagen i Wastena om vilken förre berört är gick fort, han begyntes 24 dagen Augusti det är S. Bartholomei dag vilken då föll på 10 Söndag efter Trinitatis. Dit komme ganska många av alle Ständer där i Göterrijket, vore ganska glade av den lycke och seger Herr Göstas hade inlagt i Vpland, begynte ropa på honom och begäre att han ville tage sig uppå Konunganamn, vare deres Furste och Konung, de ville gärna känna honom där god före, svärja honom ed och lydno som en Konung i sin hyllning tillhörer. Men Herr Göstas sade där kort nej till, och att han icke hade tagit detta krig före uti den mening eller orsak att han någentid tänkte stå efter något Konungavälle eller namn, utan heller utav rätt ömko och varkunnsamhet över sitt fattiga fädernesland, över det övervåld och tyranni de Svenske övergick, och hade än förstått vidare när han uti det oredige fängelse i Danmark stadder var, hur dem var än nu hundretdubbelt mere sådant av Konung Cistern och de Danske ärnat.

1523

Emot Pingesdagane följ alla Riksens Ständer endräktelige till och begärde en Herredag, den blev beramat att hållas skulle om Pingesdagen i Strengnäes, ändock Staden var föga bygd efter han blev avbränd för tre år tillförne. Där hade M. Cnwt (på den tiden Domprost i Westrårs) en latinsk oration, den allt gick på den grunden, att de Svenske måtte kora sig en Konung, att detta väldige berömmelse Konungariket icke nu länger skulle hållas för någons ladugård eller red kyrka, och icke vara försvarslöst, bliva ryckt och kitt hit och dit mer än anor Konungerike &c. Och efter de hade nu förnummit och sett för ögonen, vad gåvor, vad lycke, förstånd och visdom &c den Allsmäktigeste Gud hade denne ädle Herre Herr Göstas Rikesens Hövitsman med begåvat, där till, efter han ock var utav den höglovlige de gamle Göters och Sveers Konungars blod och stomme, kunde ingen likare, skickligare och bättre där till finnas &c. På denne mening följ ock endräkteligen alle Rikesens Ständer, begärandes med mycken knäfall och många tårar att han samma ok och borde med Konunga namn och Majestät, dem alle till gode bistånd och försvar ville värdigas nådeligen sig uppå taga. Var ock då där tillstädes med Påvans Legat Joannes Magni Gotus den nu nyligen i denne dagar var kommen i landet ifrå Rom. Han hade ock ett vidlyftigt tal till Riksens Ständer, rådandes dem allvarlige till det samma, att de icke skulle avstå förr än Herr Göstas hade dem deras bön bejakat. Bad ock om den samma samtliga med dem. Till vilket Herr Göstas svarade, att han ville så mycket bedja dem, som de hade honom besitt, att de ville honom här uti hava förskonat, och äska en annan där till av de gamle Riddare eller Riddermäns män där då tillstädes vore, som vore Herr Ture Jensen, Herr Holger Carlson, Herr Niels Booson &c, efter han nu allredo var trött och nödig av sådant tungt arbete, sade ytterligare att vemsomhelst de där till väljandes borde den där av den Svenske Ridderlige adel vore, honom ville han gärna svärja sin sannfärdige lydno med huldskap och manskap och all trohet. Men de Svenske stode intet av med deras begäran, som ock icke rådeligt var och ingen ringe makt uppå låg. 

Så lät han sig det dock avböjda, följde deras vilja efter, dock mere av ömkemål och varkunnsamfet över sitt förlamade och förtryckta fädernesland, än av nåder synnerlig list han kunde hava till slik tre och högt stånd, ty han hade väl rede förnummit (som han ock sade) att det hade mera galla än honig med sig. Strax vore då alle Riksens Ständer honom sin ed efter Sveriges lagbok tillsättandes honom ock med uppräckta händer huldskap, torskar och manskap med all underdånighet. Han svor ock dem sin ed som seder är i Konunga hyllning. Allt så i det helige Trefollighets namn blev han hyllad utropad och hälsad för Sveriges och Götes &c utvald Konung. Och detta skedde den fjärde dagen i Junii. Då begynte han först bruka Konunglig titel och skrev sig ut allt så. Göstas med Gud nåde Sveriges och Götes &c utvald konung

Efter Eriksmäss bufördes korna till fäbodarna – så även idag.

Så drog då strax Kung Göstas med hela hopen i Strengnäs hade varit åt Stockholm. Var på några dagar i handel med dem Staden innehade genom sänningebud och brev, till dess de komme då väl överens. 

Linnéa och “grisöron”

Tisdagen därefter som var S. Johannes Baptiste afton red Kung Göstas in i Stockholm genom Söder port, blev där undfången och intagen med process, stort prål och solennitet som den saken tillhör. Blev hälsad av allt folket för Sveriges Furste, Regent, Nådigeste Herre och Konung

Brindbergs fäbod

Ibland andra besparingar och mödosamt Kung Göstas på den tiden hade, kommehonom tillhanda något brev, dem hans Fougter upptagit hade, vilket Herr Peder Synnanwedhter hade utskrivit, uti ville var ganska mycket flärd, spott och lögnaktige bränningar, de Hans Majestät något vore för när. Varför drog Kung Göstas om Moremässone till Westrårs. Och söndagen där näst efter tog han med sig Rikesens Råd så många där då tillstädes vore, gick upp i Kapitel huset dit alle Kaniner och förbemätle Electus församlade vore, bar honom sin obeständig skrivelse under ögonen. Varför kunde samme Herr Peder Synnanwedher icke inleda sig a crimini less maiestatis, det är får ett stycke förräderi. Dock var Kung Göstas honom så nådig att han icke tog honom vid halsen, utan allenast försköt honom ifrån det ämbetet och biskops stånd. Men M. Cnutt domprost föll allt för hårt i försvar för honom, av vilket konung Gustaf kunde märka att emellan dem var något hemligt förbund emot honom. Varför förstått han honom och framledes av sitt stånd, och när kaniner sig mycket besvärade, att för brist de hade på personer kunde de ingen veta så skicklig de de måtte välja till biskop, gav konung Gustaf dem råd att de skulle välja en lärd man Petrus Magnj den var stadd i Rom och hade där inne S. Birgitte hus till vilket han dit förstockad var ifrå Wastena kloster. Vilket ock så skedde, de skrevs både honom och påven till därom.

1524-1525

Herr Peder Synnanweder och M. Cnutt om vilka här förra berört är, vilka Kung Göstas hade avstött ifrån deras ämbete för deras högfärd och styvhet skull, begynte stämpla det ont var emot Konungen, ändock han hade dem benådat och tillsagt, att dem skulle intet skada, allenast att de ville låta sig benöja med nedrigare stånd än de åstundat hade. Vilket de ingalunda ville, utan strax efter Epiphanie drogs upp i Dalarne gjorde där ett skändligt uppror emot Kung Göstas. Hade sitt lägre på några veckor hem till Herr Jacob i Mora, handlade med alle flit med Dalekarlaner, hetsade dem till uppresning emot Kung Göstas att fördriva honom av Riket. Men Gud lagade det så att deras förräderi kom dem själve över huvudet. När de förnummen att Kung Göstas fick mere medhåll hos en part av Dalekarlarner, än de hade, packade de sig med Herr Jacob i Mora och flere deras anhang åt Nörge. Och gåva sig somme till Ärkebiskop Olof i Tröndheem och somme till Fru Ingiard på N givandes så före att Kung Göstas hade dem fördrivit för Luthers lärdoms skull.

Tiondehärbret i Älvdalen – en av Sveriges äldsta träbyggnader.

 

Våren 1525 höll dalkarlarna ett möte i Stora Tuna socken och uppsatte där ett brev, där de klagade över att kungen låtit fängsla Kristina, Nils Sture och Jöns Karlsson, och i stället satt tyska och danska före detta fiender till fogdar, att de ansåg sig fria från sin tro och lydnad, om inte missförhållandena rättades. Dalkarlarna skall även ha haft kontakt med Søren Norby, som skall ha haft kontakter med Kristina Nilsdotter, Sten Sture den yngres änka om ett giftermål.[2]

Brevet framlämnades till kungen vid det riksmöte han anordnat i Västerås maj 1525. Där lyckades han dock få alla närvarande parter att lova honom tro och lydnad

Citatet hämtat ur wikipedia

I norr är bergen Blå

På sidan 89-93 i senaste upplagan beskriver Peder Svart hur Kalmar slott intas sommaren 1525. Enligt andra källor skulle slottet ha överlämnats mot fri lejd, men Gustav Vasa ändå låtit avrätta soldaterna.

När nu Konungen hade detta uträttat i Stockholm, och hörde att det stod ganska illa till i landet, som förberett är, allmogen var svårligen reser och förargade av det svärmerit, finge en ond vilja till Konungen för han icke ville hålla all den gamla Guds Tjänstene vid makt som fäder och förälder hade hållit före dem, visste ock intet åtskilja emellan den rene Guds ords lärdom, och förberedde slemma svärmeri där företaget var, icke var heller någon den dem där om ville, eller tätteliga kunde undervisa, ty hade Konungen icke liten vånda förr än han kunde stilla det bullret. Dock skedde det icke förr än många år där efter förleden. Så tog han ock före där efter att rida sin Eriksgata över hela RiketDock ändade icke samma härfärd förr än året där efter om Påske tid. Vilket han mest gjorde för den sak skull han ville genom samtal och burspråk, personliga talandes vid allmogen stilla deras upproriske sinne de hade sig företagit till det svärmeri som de sporde begynt vara i Stockholm. Men det kunde dock föga hjälpa. Ty här var så mycket ogräs som alle rådde honom ont till.

1526

Om Eriksmässan där näst efter kom Kung Götstaff till Vpsala med ganska stor makt. Han hade väl 2 000 Hovmän som alla rede i sitt orden uti blankt harnesk. Så en väldig fänike knekter. Då höll han ett ganska nogsamt burskpråk med allmogen på gamle Vpsale höga. Ibland annat klagade han där över att här vore för många laga och onyttige präster i Riket, item vart kloster fullt stoppat med munkar, vilke alle där vore föga annat än som en ohyra, de där förtärde yppersta grödan av landet. Spred fördenskull om de icke hölle likt han måtte mönstra dem. De där lärde vore och duglige till att predika, dem ville han väl försörja med god underhåll. Men de andre onyttige brödsäckar måtte väl se sig om, och nära sig uti sin ännesvett som Gud befallt hade, och i deras rum läte komma fattiga, sjuka, halta, blinda och förlamade människor, föda och fordra dem till deras nödtorfter &c. Då ropade allmogen, att de ville behålla deras munkar och hava dem oförjagade, efter de skulle själve föda och fordra dem. Så lät han då blivit där vid den gången.

Uppsala slott

Sidorna 104-105 ägnas åt att beskriva Nils Stures begravning och hur Daljunkern manade Dalekarlarne till uppror. På sidan 108 beskrivs hur Gustav Vasa mötte sin moster, Kristina Gyllenstierna, och bad henne skriva till Daljunkern att hennes son Nils Sture var död. Men upproren i Dalarna fortsatte.

Så förstockade då Kung Göstas en god krigs här dit upp. De togo med sig av bergzlagen mycket av allmogen, dock ingen annan än dem, som välvilliga medfölja ville. De komme in till Börstads färjo, där lade hinna andre sig på hin annan side gen mot ganska starke. De sköte många skäktor och pilar över älvene var till annan. Då komme Rettwijcks män på denne sidone om älvene. Men desse fruktade i förstone att de skulle ock vara fiender. Så hade de från Rettwijck sin bud till denna, läte dem förstå att deres mening var föröka och styrka Kung Göttstaffs hop, och ville med honom uppsätta liv och blod. De låte mot var annen i någre dagar, att de måtte få lejde och gisslan för 15 män, dem de över dit till dem förskicka ville. Vilket också skedde…

I förhandlingen begärde dalkarlarna

 1. Daljunkern skulle få fri lejd ut ur landet
 2. “Därnäst att det de hade företagit skulle vara förlåtet och en övertalad sak”
 3. “Till det tredje, att icke någen ny tro eller Lutheri måtte dem bliva påfört
 4. “Till det fjärde, att Konungen icke skulle draga så mång främmande och utländske sätt med uthackat och brokot kläde &c”
 5. “Till det femte, att han skulle bränna upp eller eljes avliva dem som åte kött om fredagen eller om lögerdagen &c.”

Gustav Vasa lovade obrottsligt hålla punkt ett och två. Han bad dem att inte bekymra sig om punkt tre och fem för det hade de inte förstånd till.

Till det fjärde svarade han att han intet ville bliva mästrad av dem, hure han skulle kläda sina Dravanter och Hovgesin. Han måtte ock rätta sig efter andra potentater, Kejsaren, Kunder och Furstar, att vi svenskar äre icke mere svin eller getter än de.

Så hade Dalekarlaner nu icke anor råd utan de måtte giva sig till freds och låta sig här med nöja. Så blev freden bejakad på både sidor, satte sig ock alla bönderna neder på både sidor, och Kungens krigsfolk drog ock tillbaka sin borgeläge igen.

Vintern tillförne och allt till denne tid slog Kung Götstaff sig i någen vänlig handel med Ärkebiskop Olof i Tröndhem, sökte honom mycket med bud och brev, och ibland annat fordrade flux där uppå att han ville göra som en vän och överantvarda Herr Peder Synnanweder och M. Cnuut uti hans tjänares händer. Upptäckte ock för Ärkebispen vad deras rätte sak var, hur mång tusen mark honom var i händer levererat av Riksens penningar, där han aldrig sedan ville göra någet besked uppå, sedan vad grovt förräderi och uppror de både samtliga hade drivit här i Sverige &c. När Ärkebispen det hörde, ville han intet ytterligare giva sig i försvar för dem, utan tillstadde välvillige att Kung Götstaffs tjänare togs dem där fängslade och förde dem in i Swerige. In Augusto fördes de genom Vpsale och åt Stockholm. Var och en kommen i kimpone med dock genom ringa brott, benämnd Herr Peder Matthei, han kallades ock Herr Peder Sölffköparen &c. Denne var mycket välkommen hos Synnanwederen (när han var i sin välmakt) för sitt  larver och tikörtning. Hans brott var allenast, att han av oförstånd hade fört något Synnanwedrens brev till hans vänner här i Riket. Denne var icke heller med dem av Riket, utan blev hämtad till deras följe sedan de vore dragne igenom Vpsale. Så blev de alle tre införda i Stockholm med en fastelagen och vore iklädde gamle utnötte och slarvota korkåpor, ridandes återåvoge på sultna hästar. Peder Synnanweder med ena halmkrona på huvudet och ett söndrogt träsvärd vid sidone. M. Cnuut med en näver biskops skruv. Och en stor hop i larve kläder hölls sig vare deras bilöpare. De ropet till folket vem de mötte, och sporde, om de något hade sett Kung Götstaff eller visste vart han hade tagit vägen. Ty där var kommen en ny Konung, Herr Peder Kanseläder Synnanväder, han ville gripan. Genom norra port blev de införda, och på den ena långgatan söder och den andre norr, på det sista in uppå stora torget och uppå kåken, där måtte de dricka bödeln till. Borde dock där mycket rim uppläses om deras färd. Komme ock somme av rimmen på det grundet ut, att de visa män hade heller velat bliva uppenbara förrädare, än gilla Doktor Morten Luthers lärdom. Dessa rim vård med mycket skratteri framförda med fastelags åthävor och aktion &c. Sedan fördes de i fängelse där de blev förhållen utöver Julen och in på annat året.

1527

På ytterste daganer uti Distings marknaden bleve Synnanwederen och Sölffköaren förde till Vpsale. Den 18 Februarij hölls rättegången över dem upp i den gamla Salen, där om prästmötet plägade drickas prästegille. Där såte för rätta både andlige och världslige väl till än 15 eller 16 tolfter. Konungen klagade dem själver an, lät där uppläsa över 60 Synnanweders brev, ville där alle vore fulle med spott, spe och förräderi. Blev så oftabemälte Herr Peder Synnanweder efter Sveriges beskrivna lag dömd till en förrädere till stegel och hjul, såsom den där avtog sköld förer emot sitt Fädernesland. Blev avrättad och uppsatter (då klockan var emellan 12 och 1 efter middag) på den högste backen söder från Staden. Men den tredje nämligen Herr Peder Sölffköparen blev benådad. Om Odensdagen där näst efter blev ock M. Cnuut i like måtto havd för rätta, dömd, avhuggen och uppsatt på hjul vid Stockholm.

Så straffade ock Gud landet på detta år med en gräselig hunger. Folket hade intet till bröds taga utan barkekakan, och de där kunde få köpa angöra eller mäsk, tyckte sig vara mycket lycksaliga. Uti Raden och allestädes i Skärgården svalt något folk ihjäl. Orsaken kan man förnimma haver varit, att Gud ville låta dem förstå honom misshagade att de så harmliga gjorde Guds lärdom motstånd, och beskrivande och fördömde samma lärdom som förr än de finge höran eller visste vad han var, allenast utav ett rykte det Satan blåste dem över.

Fastän kungen skaffade spannmål från Livland som han

sålde ut efter mönstrings vis, först ett härade så annat, först ena sockn så andra, på det ingen skulle köpa på prång, och dyrkat sedan för de fattiga, utan att var måtte bekomma för sig, där han (för den förfärliga hungeren) med hustru och barn måtte bliva behållen igenom. Men folket var så argt, otacksamt och olydogt, att de viste Konugenom på den tiden platt ingen tack därföre.

Härutav kom (som förberört är) att allmogen i samma Östergötland, Småland och Westergötland vore ganske olydige. När Kungens Fouter handlade med dem, eller drev han ock själv till, vart det allt anammat med flin och spott. Detsamma gjorde de ock i Dalarne. De vore än då slemmare än hine andre. Konungens Foutar finge som knappast talat tu eller tre ord med dem förr än de bude dem hugg. Hälsinganer och meste parten av Norlanden vore icke mycket bättre. Därför nödgades Konungen tänka till att späka några landsändar, och tvinga dem till lydno.

Konungen kallade allt sitt mesta krigsfolk både sitt eget och hela adelen tillhopa, både av Finnland och Swerige, mönstrade dem Kyndermässe tid i Westrårs. De vore väl tillhäst och fot vid 12 eller 14 tusen. Drog så med dem rätt upp åt Dalarne. Skrev dem så till både Östre och Västre Dalarne, att de skulle möte honom var man vid Thuna, vad de heller ville med örligshär, eller ock med underdånighet måtte råda före, Var de ock icke ville möta honom där, då ville han gästa dem hemma så att dem skulle svida efter. Han fick dem ock för sig i Thuna, hade dem i en hop och ställde sitt krigsfolk och fältskötte allt kring om dem. Där blev ett hårt burspråk. Moens Brynteson förde mest ordet på Kungens vägna. Sporde dem till vad dem vållte? Vad de där till hade för orsak, att deras rätta Herra och Konung, den de så ofta hyllat och svurit hade huldskap och manskap så skänneligen föraktade, det hans Nåde eller hans befallningesmän måtte platt ingen lydno eller hörsammat hos dem hava, item om de hade rede förgätit vad nåde Hans Majestät gjorde med dem för de uppror de honom gjort hade i Herr Peders Synnanweders och Dalejungkarlens tid. Dalekarlaner svarade dock endeles töraktigt och sade, att de tackade Konungen, att han hade tagit dem till nåder för de tu upproren, men sedan visste de sig intet illa hava gjort. Herr Moens sade, det ju vara illa nog gjort, att hava ett förrädeligit och olydogt hjärta till sin Herra och Konung. Detsamma hade ock visst de, vilket där med bevisas kunde, att så ofta Hans Nåds sänningebud eller befallningsmän komme där upp, vore de strax redebogna att lyfta yxene upp i högt, spänna arborste, slita på dem de slemmaste ord de lärt hade, och tala spotsligen om sin Herra och Konung. Vilket är emot Sweriges beskrevne lag, den där innehåller, att ho som förtalar en Konungens Råd än sider Konungen själva, have förverkat liv sitt. Därföre måtte de förlåta sig där fritt uppå, att med mindre Hans Nåds majestät rätt nu dem allt sådant benåda ville vore de värde, att Hans Nåds Majestät skulle så låta stöta dem i vanmalet, att icke en fot skulle komma igen upp om Börstads färjo. Så rede Ridderskapet till Konungen där han höll ibland (dock uti sitt fulla körits blank till hand och fot) både honom att han ville låta åtskilja den allmogen, ställandes sina vänner Retwijckz karlar och flera de obrottslige vore på en särdeles plats, låtandes ock de andre bliva för sig särdeles på en plats. Konungen svarade och befallde utmönstra av hopen Dalejungkarlens överste Råd, och många andre som hade brukat sin skamlösa och förflugna mun uppå honom. Lät dem där av Rådet dömas efter Sweriges lagbok. De begärade skriftermål, den blev dem ock efterlåten. Blev så strax där avrättade i ringen. När de andre det råge att blodet begynte rinna, kom annat ljud i skällona, fruktade svårligen om livet, begynte skria och gråta, fölle uppå knä, tiggde och beddes för Guds skull nåder av Konungen, lovade bättring, och efter en ganska lång förhandling, bekomme de nåde och vänskap. Svore Konungenom på nytt huldskap och manskap &c. Alltså kom Kung Götstaff Dalekarlaner till späkt och lydno den gången.

 

Här kan du läsa mer om Peder Svarts krönika

Om biskop Peder Svart (svenskt biografiskt lexikon)

Om Gustav Vasas krönika 

Källkritisk granskning av Gustav Vasas äventyr i Dalarna

Gustav Vasa – revoltören som byggde en nation (Populär Historia 1 maj 2017)

Massor av information om Gustav Vasa och hans tid!

Hållbart resande

Det händer att jag längtar efter mina långa tågresor till Älvdalen. Lugnet, tiden för tankar, det sövande gungandet som lockar mig att falla i sömn. Och just där mellan sömn och vakenhet kommer de bästa idéerna.

Den här gången hade jag bara tre byten; Hässleholm, Mjölby och Mora. Så mycket skriv och tanketid när jag inte behövde oroa mig för bytena.

Förpackningshysterin har fått mig att packa egen matsäck. I köket har jag en korg där jag lägger allt som ska återvinnas – det blir en första anhalt och leder ofta till återanvändning. (På tågresan hade kokoschipsen ersatts med oststänger. Yoghurtburkarna innehöll apelsiner med müsli till frukost respektive sallad med laxrester till lunch.)

Varenda tåg avgick enligt tabell. Helt underbart! Så borde det alltid vara!

Sträckan Mora – Älvdalen trafikeras av buss. Det är perfekt för den stannar vid Skärklitts väg, bara några meter från vandrarhemmet STF Tre Björnar.

Taina var med på samma tåg och vi kunde prata igenom allt som hänt på bussen.

Utanför Tre Björnar brann en ensam marschall – hela huset var upplyst. Mer välkomnande än så här kan det inte bli!

Skånes historia

Jällabjär – a vulcan who was active around 100-150 milon years ago.

Det är ofattbart hur många vägar det finns runt Söderåsen. Idag lastade vi cyklarna i bilen och körde 19 kilometer till Konga kyrka där vi parkerade och lastade ur cyklarna. Längs småvägar cyklade vi till Röstånga, följde porlande vattendrag, stannade gång på gång för att förundras över kraften i vattnet.

Röstånga

Perhaps here was an old bridge. We always search new ways and old ways.
How can a tree grow like this?
Röstånga is only 27 kilometer from Billesholm, but we have not done so many tours there.
Not big – but a gallery in Röstånga. Not open this day
Bäljaneån stream through Röstånga and was very dramatic this spring-day.
Here would be a perfect place for a picnic in the summer.

In the center of Röstånga there is a Gästgiveri and a patisserie. It starts raining and we walk in to the Gästgiveri – you find a link below.

Vi skulle bara gå in på Röstånga Gästgivaregård och undersöka vad de serverade när det började regna, eller om det var snöblandat regn. Kärleken sjönk ner i salongsgrupperna framför storbildsskärmens skidtävlingar. Jag fotograferade och skrev några stödord till inlägget som du hittar här.

We follow the sign towards “Nackarpsdalen” and pass this hostel.

Nackarpsdalen

Röstånga is situated at the end of Söderåsen and have a very dramatic nature.

Vilken dramatisk historia Skåne har. Skyltarna i Nackarpsdalen är som en historielektion. Tänk så vackert här måste vara på våren när bokarna slagit ut.

This area was very volcanic 200 millions years ago. In Nackarpsdalen you find good information about this.

400 million years ago there was a collision between the continent

200 millions years ago here was many vulcans and dinosaurs around Söderåsen
80 millions years stones fell from the sides

 

Odensjön – an interesting story

Jällabjär

På långt håll hade vi sett Jällabjär, vi hittade vägen, cyklade dit men vände tillbaka när vi insåg att det inte skulle gå att cykla dit. För vandrare verkar det vara en trevlig promenad.

Här kan du läsa mer om Jällabjär.

If you cross the way nr 13 at Röstånga church you will come to the old vulcan Jällabjär.
Skåneleden pass Jällabjär

Anderstorp

There is a big memory stone in the north of the way in Anderstorp. Here was a battle year 1677 then the whole village was burned.

Till vänster om vägen hittade en minnessten och en informationsskylt om det Skånska kriget som pågick 1675-1679. I juni 1676 landsteg den danska hären i Råå.

Danskarna intog snart, med hjälp av snapphanarna, hela Skåne utom Malmö. I oktober 1676 trängde kung Karl XI med en armé på 15 000 man in i Skåne. Här vann han det blodiga slaget vid Lund den 4 december 1676. Vid Landskrona led danskarna ännu ett nederlag 1677. Freden slöts 1679, utan landavträdelser.

Snapphanarna var dansvänliga och hjälpte dem genom gerillaliknande angrepp mot svenskarna. I Anderstorp försökte snapphanarna värva nya anhängare. En svensk trupp skickades till byn och i “Den Nordiska Kriigs Körnike” berättas att på Karl XI:s order bröt fältmarskalk Aschenberg med sin del av hären upp från Norrvidinge den 17 oktober 1677 och gick över Hasslebro mot Kristianstad. På denna marsch tog “de ogudelige snapphanarna många svenskar bort”. Så också i Anerstorps by i Riseberga socken. Här sägs drygt 50 svenskar ha slagits ihjäl, men “härom vill jag inte mer tala”.

Efter slaget brände snapphanarna hela byn. Svenskarna begravdes på “Svenskelyckan”, vilken enligt äldre kartor är gläntan vid slutet av stigen här intill.

Här kan du läsa om

Snapphanegömstället Trollehallar

Altarstenen vid Oderljunga

Slaget vid Ylleshed den 14 juli 1677

Fler länkar om snapphanarna

In Anderstorp we follow the sign to Eneskogen – a beautiful place but bad way.

Anderstorps eneskog omfattar 6 hektar och många enar är mer än 150 år gamla. En var ett viktigt trädslag för 1800-tals människan.

Finally we reach a better way running close to Rönne å.
Here was a water mill long ago – today we have a break to look at the water in Billabäck

Billinge

In Billinge we found a genuine bakery

I Billinge var bageriet öppet – ett av de bästa fik vi besökt. 

Ask

We pass the way 13 and bike against Trollesholm before we choose very small ways against Ekeröd, L Hjortaröd and Ask. Bad ways – but not any cars.
Finally we reached the church in Ask and the asphalt
We took the way 109 back to Konga.

Dagens rutt

44 kilometer där vi tidvis fick gå. En stor del sugande grus som underlag.

Söndagsmiddag på Röstånga gästis och varm choklad på konditoriet i Billinge

Vi har försökt märka ut vägen vi cyklade med orange.

Vill du se mer från trakterna runt Ask och Billinge?

Stormvarning i Skåne

Two times a week we have our training-tour at Söderåsen. 29 km but a bit high. Yesterday there was a lot of snowdrops

SMHI hade utfärdat stormvarning och Skånetrafiken förvarnat om inställda tåg. Jag njöt av att sitta inomhus och skriva när Kärleken påminde om träningsrundan. Lockande? Inte alls.

Två träningspass över Söderåsen i veckan är målet – och det är ytterst sällan vi inte når dit. Varför skulle vi hoppa över det nu? Det regnade ju inte.

We use the light back even on the days.

Samma väg varje gång, men vi väljer riktning efter vinden. Den här gången gick det undan till Kågeröd.

Upp till Stenestad cyklar vi genom skogen och det är lika jobbigt oavsett om det blåser motvind eller inte. (I Stenestad ligger Skånes högst belägna kyrka på 188 meter över havet. Att cykla dit regelbundet är bra träning för att klara av bergen utomlands.)

We take the same way every time and follow what’s happen in the nature.

Ner för Söderåsen rullar man oavsett hur det blåser. Visserligen kom vi inte upp i hastigheter över 60 km/timme – men det behövs ju inte heller.

Allt regnande den senaste veckan har satt sina spår i Vege å. Jag trodde mig aldrig ha sett så mycket vatten där tidigare, men Kärleken påstod att det varit mer översvämning för ett år sedan.

Yesterday it was much water in the Vegetables å

Det är något meditativt med den här rundan, att kunna följa naturens skiftningar, att hinna med, reflektera.

I think we got rain every day since last Sunday night – and it will still raining next week.

Träningspasset börjar direkt utanför dörren, ingen ställtid, ingen förberedelsetid. Bara dra på träningskläderna, låsa upp cyklarna och trampa iväg. Dagsljus, frisk luft, träning och nya upplevelser.

You see so much things from the bike

I går upptäckte vi två tranor i en översvämmad hage. De var väldigt långt ifrån, så jag visste inte om det var tranor eller häger. Kärleken sa att tranor alltid uppträdde i par medan hägern är en ensamfågel.

We saw two of this giant birds – in Swedish their name are Tranor – google translate it to crane, but i don’t know the real name.

De bästa upplevelserna väntar utanför dörren, du behöver inte flyga till Gran Canaria.

Här på bloggen kommer det handla mycket om Söderåsen under våren. Vi hoppas att du ska bli så nyfiken att du kommer hit den 3 augusti då det är premiär för Söderåsdagen. Än finns det inte så mycket information på hemsidan, men det kommer!

The birds is even on this picture – but i didn’t find them.

Länkar

Söderåsdagen på FB – passa på att tävla om ett presentkort i cykelaffären om 500 kronor.

Evenemanget som inspirerade till Söderåsdagen

Genom att klicka på “Söderåsen” ovanför rubriken får du fram fler inlägg om Söderåsen

Just nu skriver jag om cyklingen på Gran Canaria. Vad tycks?

Gran Canarias berg (1)

Gran Canarias södersida (2)

Koldioxidutsläpp

För första gången minskar flygresorna medan tågresandet ökar. På Vagabond har Per J Andersson reflekterat över varför och kommit fram till att det inte bara var den varma sommaren 2018 som bidrog till färre antal bokade charterresor.

Det som stärker den tesen är att tågresandet till utlandet däremot inte minskat (från sina redan låga nivåer) utan tvärtom ökat. Silver Rail Technologies som distribuerar Interrailkorten i Sverige via Europarunt.se och Interrail.se berättade häromdagen att man sålt 50 procent fler tågluffarkort i år jämfört med 2017. I kombinationen med SJ:s ökning av affärsresenärer på inrikestågen med 21 procent denna vinter talar det för en ökad vilja att fortsätta resa, men utan att bidra lika mycket till klimatuppvärmningen som flygandet gör.

Vagabond krönika den 17 december 2018

“Vi håller oss på jorden” med “#Flygfritt” har verkligen lyckats! Det ger hopp om framtiden.

Trots allt fokus på att inte flyga bokade vi en sista-minuten-resa till Gran Canaria. Jag har många argument för den här resan – men jag tar det en annan gång. Istället nöjer jag mig med att citera Hanna på Reform travel.

Det slentrianmässiga flygandet som svenskarna håller på, är inte hållbart och måste upphöra. Det skriver jag under på. Men hetsen mot de som flyger utan att fundera ett varv längre på varför och vart, den övergår mitt förstånd.

Reform travel 3 mars 2019

Jag beundrar alla som skrivit under “Flygfritt”, men om debatten blir för hätsk riskerar vi en polarisering. Bjud in till en diskussion istället för att skambelägga. Upplys resenärerna om vilken skillnad det gör för klimatet om du ersätter många weekendresor med en längre resa – och framförallt – om du ersätter Thailandsresan med en resa till Gran Canaria. (Det är varmt även där på vintern.)

Bilden är hämtad från Aningslösa influensers instagram.

Jag skulle vilja lyfta det slentrianmässiga användandet av bilen. Som cyklist blir det uppenbart hur bilarna tillåtits ta över världen. Allra värst är det om du cyklar i rusningstrafiken. Bil på bil på bil blir du omkörd av. De flesta med en ensam förare utan passagerare.

Medan vi besökte Tejeda höll tre lastbilar med motorn igång. Ljudutsläpp och avgaser gjorde besöket till en mindre angenäm upplevelse.

Till skillnad från flyget (där en en liten del av befolkningen svarar för en stor del av utsläppen) är vi många som bidrar till koldioxidutsläppen med bil. Och det blir bara värre och värre efterhand som levnadsvillkoren blir bättre.

Bilden är hämtad från Aningslösa influensers instagram.

Gran Canaria har fantastiskt klimat för cykling. Tänk vilken skillnad det kunde göra med elcyklar i bergen. Inte heller avstånden är stora.

Ändå har det blivit en självklarhet för turisterna att hyra bil för att upptäcka ön. Inte nog med flygutsläppen – på de resorna tillkommer även enorma koldioxidutsläpp från bilresor. (Turisterna har dessutom sämre vana av att köra i berg vilket leder till extra höga utsläpp.)

Bilden är hämtad från Aningslösa influensers på instagram

Det är dags att vi börjar mäta hela resans utsläpp – inte bara flygresan – utan även det vi gör på resan. I fortsättningen kommer vi beräkna koldioxidutsläppen för våra längre resor med aningslösa influensers tabeller som grund.

Det är dags att vi börjar tala om våra totala utsläpp. De röda staplarna visar medelsvenskens utsläpp idag. De andra staplarna visar vilken minskning som måste genomföras varje år för att vi ska nå 1,5 graders målet.
Källa: Aningslösa influensers

Hur mycket koldioxidutsläpp orsakade vår resa till Gran Canaria?

Transport till tåget i Helsingborg

(23 km med två bilar t.o.r =92 km * 154 gram = 14.168 gram)  14,2 kg

Tåg Helsingborg – Kastrup

2 personer á 97 km = 194 km * 10 gr= 1.940 gram) 1,94 kg

Flyg till Gran Canaria

(Enligt beräkningen ovan orsakar fyra personer 5,6 ton, således 2,8 ton. Ett ton motsvarar 1.000 kg. Således orsakar flygresan t o r 2.800 kg.) Enkel resa motsvarar   1.400 kg för oss båda

Taxi till hotellet

Det var 16 km från flygplatsen till hotellet. Här antar vi att taxin körde tillbaka till flygplatsen utan passagerare. 32 km *154 gr = 4.928 gram eller 4,9 kg

Bussutflykt till Galdar

(Visserligen tog vi taxi en kortare sträcka, men här har vi beräknat det som buss och lagt till några kilometer istället. 27 gram/person= 54*60 km= 3.240 kg eller 3,24 kg

Taxi pga hotellstrul

Vi tvingades ta en taxi en av kvällarna (mer om det kan du läsa här). Det var en sträcka på 7,7 km, eller 15,4 km. Även här får vi anta att taxichauffören körde utan passagerare i ena riktningen, dvs 30,8 km*154 gr=4.743 gram eller 4,7 kg

Buss till flygplatsen

16 km*2*27=864 gram

Flyg till Kastrup

1.400 kg

Tåg till Helsingborg

1,94 kg

Bil till Billesholm

14,2 kg

Summa koldioxidutsläpp orsakade av transporter för 14 dagars semester och två personer: 2.845,984 kg eller 1,43 ton/person.

Av detta utgjorde 98,42 % flygresa

Fördelat på 14 dagars semester motsvarade koldioxidutsläppen 101 kg/dag och person.

Källa: Aningslösa influensers

Med tanke på hur stor del av resornas koldioxidutsläpp som orsakas av flyget finns det fog för att klimatrörelsen fokus på “Flygfritt”.

När det gäller biltrafiken är det många bäckar små som bildar en stor å. Kanske är det dags att fundera på vad fritidsaktiviteterna kostar i koldioxid. (Fotbollsträningen, handbollsmatcherna, hästtransporterna för träning och tävlingar.)

Aldrig bilen under milen

Här har vi alla möjlighet att bidra till en förändring!

Grundstenen i en förändringsprocess är att leva som man lär. Ingen är perfekt och ingen är hundraprocentigt hållbar. Vi är alla människor med fel och brister men så länge man är ärlig och gör så gott man kan, skapar det ett förtroende.

Reform travel 3 mars 2019

designcykel tulpancykel

Länkar

Här kan du läsa mer om nyckeltalen vi tänker använda 2019

När regnade det senast? 7 juli 2018

Klimatångest den 21 juli 2018

Vad är priset för tystnad, ren luft och friskt vatten? Den 27 oktober 2018

Bilreflektioner den 22 maj 2017

Flygskam den 1 februari 2019

Cykelingrastruktur den 14 oktober 2018

Var sitter charmen? Den 2 januari 2019

Investeringar i relation till klimatmålen, den 20 december 2018

Kan flyget bli mer miljövänligt

Flyget och klimatet är en fråga som har blivit allt hetare och också mer polariserad på senare tid. Det har ökat pressen på flygbranschen att minska sin klimatpåverkan. Läs mer: www.dn.se/nyheter/sverige/jannike-kihlberg-manga-hade-vantat-sig-vassare-atgarder/

Publicerat av Dagens Nyheter Lördag 2 mars 2019

Sustainable influencers

I lördags deltog jag i Sustainable influencers kick-off på Ideon i Lund.

Vilken energi! Vilka människor!

Dagen inleddes med presentationsrunda och mingel med några hållbara företag.

Happy Green

De beskrev affärsidén som att de gör urvalet åt konsumenten, dvs de gör research vad det gäller produkters innehåll. Så här beskrivs företaget på hemsidan.

Det innebär att hos oss hittar du produkter som vi har valt ut för att de är just bra, goda, naturliga, nyttiga, ekologiska, njutbara eller tillverkade av människor som visar hänsyn till hållbarhet.

Kortadatum.se

Om jag uppfattar det rätt har de många nya tjänster på gång. Tänk den dagen du får sms från “dina” butiker om produkter med kort-datum.

kortadatum.se lägger matbutiker ut tillfälliga erbjudanden, t ex prissänkta varor med kort bäst-före-datum.

Om vi kan skylta med dessa varor kan kunder spara pengar när de handlar och matbutiker minska matsvinnet när de inte behöver kasta bra, fullt ätbar mat.

Dagens rosor

Stort tack Tess Waltenburg och Minea Lindqvist  för väl arrangerad Kick-off! Jag skulle tro att det kommer massor av inlägg om Kick-offen framöver. Vem vet – kanske kompletterar jag inlägget med länkar i efterhand.

Extra kul att ni även lyckades få media att rapportera om Sustainable influencers på ett positivt sätt.

Svt den 3 mars 2019

Sydsvenskan den 4 mars 2019

Dagens energi-injektion

Efter lunch var det föredrag om influenceryrket. Det första handlade om trender med exempel på framgångsrika samarbeten.

Du kan skapa precis det du vill och känner för.

Clara Löfvenhem, Bossbloggen.se

Därefter tog Clara Löfvenhamn på bossbloggen över. Vilken inspiratör! Hennes föredrag väckte så många idéer att min Älskade hade stora svårigheter att få ner mig på jorden igen. Massor av idéer bubblade upp – äntligen känns det som att jag har planer för framtiden!

Några idéer för mina kanaler var följande

 1. Ta upp juridiken igen. Idag har jag registrerat domännamnet “Juridiktipset” igen. Tänk om jag återigen skulle lägga upp strukturen från advokatbyråns hemsida. Allt materialet finns kvar. I framtiden skulle jag kunna skriva om juridik för influensers. Bloggen (andebark) är navet. Trollkona och cyklat.se är ett sätt att hitta in i alla de texter som finns på den här sidan. Med Juridiktipset skulle det bli ytterligare en innehållsförteckning.
 2. Intervjua “Månadens cyklist” för cyklat.se – kanske hade det gett fler följare?
 3. En idé som jag håller hemlig tillsvidare…

Vilken vision har du? Vad gör du i dina kanaler som är specifikt?

Vilka är dina drömkunder? Vilka behöver du ha med på resan för att nå dit?

Vad är din historia? Följarna vill ha personer, autentiska relationer. De vill veta vilken story de får hänga med på.

Här kan du läsa mer om några av Sustainable influensers medlemmar

Dessutom träffade jag Plånbokssmart, Allis, Therese, Jennie, Sandra, Ida och många fler. Men nu drar jag streck i idéflödet. Nästa vecka åker jag till Älvdalen för att fokusera på romanprojektet.

Nishiki banan kort-datum Söderåsen

Vårcykling med Nishikicykel

Today we had 8 degrees in Sweden, but I use my warm gloves.
We also needed sun-glass

Fortfarande bubblar det av lycka likt sockerdricka när jag sätter mig på min nya Nishikicykel.

Den har orsakat mig massor av träningsvärk i överarmar och axlar, och det tog ett tag innan jag förstod varför.

Numera står jag väldigt mycket upp och cyklar. Det är som om jag inte kan tappa balansen med den här cykeln och jag måste hela tiden testa, tänja gränserna.

I really love my Nishiki – it’s the feeling
I try to find good views of my bike.

Och så tycker jag att hon är så himla vacker att jag måste stanna när jag hittar en vacker bakgrund, ett vackert ljus – bara för att föreviga henne, hitta nya vinklar.

(Nu finns det ju massor av tid till det … för det är något med hjulen också som gör att hon rullar ifrån Svens begagnade Giant. Här kan du läsa om första dagen med min Nishikicykel.)

Sven säger att Nishiki skulle rulla ännu bättre om hon fick smalare däck, fast hur skulle det då gå?

Att slätare och smalare däck rullar snabbare på asfalt har jag ju förstått. Men smala däck är inte alltid bra. Idag fick jag bevis på att mina (lite bredare) däck var bättre på sugande grusunderlag.

Det där med cykelkomponenter är verkligen en hel vetenskap.

Rena vårvädret var det på dagens cykeltur, men vi fortsätter använda tjocka vantar. Sven lovprisar sina muffar, äntligen slipper han frusna fingrar.

muffar varma händer cykling

Vill du se mer från söndagens cykling hittar du det på cyklat.se. 

Ja, som vanligt åt vi på Stationen i Örkelljunga.

På Nya Conditoriet avrundade vi med att dela en kopp varm choklad och en budapestbakelse (betydligt mer lagom än de stora desertbuffér vi krängt i oss de senaste söndagarna.)

Välkommen mars!

Utanför blommar vintergäck, krokus och snödroppar. Det har de gjort länge nu.

Påskliljorna har stora knoppar och rosorna har kommit igång. Det är läskigt att tänka att mars nyss har börjat. Utanför är det snarare som i april.

Marskväll i Billesholm

De här bilderna är tagna under mars månad 2018. Vilken skillnad!

Vad som ska stå på kom-ihåg-listan är svårt då tiden är ur led.

Antagligen borde det stå att man ska förodla en massa saker, men eftersom jag åker till Älvdalen om tio dagar får frösådden vänta tills jag kommer hem.

Att göra i mars

 1. Samla nässlor. De tidigaste innehåller mest nyttigheter. (Här kan du läsa vad jag gör med nässlorna.)
 2. Tappa björksav (tydligen har jag inte skrivit om att tappa björksav på bloggen. Det enda som finns är ett inlägg där jag planerar göra en vLogg om det.)
 3. Trädgårdsstädningen har påbörjats, ska komma ihåg att klippa ner vinterhallonen.
 4. Och så ska jag försöka ympa fruktträd. Ympkvistar vilar i kylskåpet.

Cykeltips i mars

På sidan www.cyklat.se har jag samlat tre tips på cykelturer i mars.

Det är bara att pumpa cyklarna, kolla bromsarna och ge sig ut!

Var blev du av februari?

Starting our 14 days trip around Gran Canaria

Var blev du av februari? I morgon är det två veckor sedan vi kom hem, två veckor som försvann i bildredigering och trädgårdsarbete. För det är vår i Skåne. Solen skiner, jag gräver om komposter och har hjälp i trädgården. Ännu har vi inte haft någon vinter den här säsongen.

Cykelturer

1-15 februari cyklade vi på Gran Canaria. 

Den 17 februari cyklade vi på Bjärehalvön i magisk dimma

Den 24 februari var det rena vårvärmen och vi imponerades av en ny historisk väg

Vädret

Vintergäcken blommar för fullt – en av de få blommor som ger mat till de yrvakna bina. När jag ändå är ute och rensar ogräs passar jag på att sprida dem till fler ställe. Drömmer om stora öar gult i gräsmattan.

Ihållande regn i början av februari övergick till rekordvärme när vi kom hem. Den 27 februari hade vi tolv grader och sol hela dagen.

Aftonbladet om värmerekord

Maten

Trädgården fortsätter leverera. När jag grävde i trädgårdslandet hittade jag massor av jordärtskockor. Vi tvättade dem och kokade upp dem tills innehållet lossnade från skalet. Vi blandade ut med kokt potatis och morötter i bitar, bladgrönt i form av nässlor och mixade till puré med grädde, salt och peppar. Fantastiskt gott med hackad grönkål. Resterna är infrusna och får bli bas i soppor.
Februari-smoothie
En rejäl näve bladgrönt (nässlor, våtarv, maskrosblad och grönkål)
1 citron
1 skalat äpple i bitar (vi har fortfarande var i mjölkkannorna)
1 musttärning (rödbetor, ingefära, chili mm)
Några frusna vindruvor och havtorn
1/2 frusen banan i skivor
Blandade bär från frysen (hallon, svart vinbär, jordgubbar). Mixa och späd med vatten.

 

Här kan du läsa vad vi åt på Gran Canaria

Skrivande

Under februari har jag haft paus från bokprojekten, men i mitten av mars åker jag till Älvdalen igen.

Sociala medier

Första halvan av februari skrev jag bara insta-inlägg (som jag sedan kopierat in här på bloggen) och i slutet av februari har skrivit om cyklingen på Gran Canaria.

Dottern har kommit igång med redigering av vLoggar igen – och nu väntar en i månaden.

Nederländerna

Österlen

Månadens bästa

Cyklingen på Gran Canaria – med min Älskade blir cyklingen en lek och jag känner mig 40 år yngre.

Månadens sämsta

Flygningen orsakade både flygskam, huvudvärk och tristess. Hur kan folk välja att tillbringa tid på flygplatser och flygplan för att åka på korta weekendresor?

Lärdom

Prioritera yogan för att inte få ont i kroppen

Mål för mars

Idag har jag 834 följare på instagram. Målet är 1.000 följare när mars månad är slut.

Långsiktiga mål

Fortsätter med målet konfliktfri zon

Tacksamhet

Det blev ett helt inlägg om tacksamhet i lördags som du kan läsa här.