2. Vad är brottets straffvärde?

2. Vad är brottets straffvärde? Här väger man in

a) skada, kränkning, fara

b) avsikt, motiv

c) angrepp på liv, hälsa trygghet.

Brottsbalken 29 kap 1 § 2 meningen: ”Vid bedömningen av straffvärdet ska beaktas den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han eller hon haft. Det ska särskilt beaktas om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person.”