Finns det speciella regler för advokater när det gäller marknadsföring?

Att vara advokat innebär en skyldighet att följa advokatsamfundets etiska regler. Dessa finns att läsa på advokatsamfundets hemsida. Om någon anser att en advokat brutit mot dessa regler kan anmälan göras till advokatsamfundets disciplinnämnd. Nämnden kan då dela ut erinran, varning, straffavgifter eller, vid grova överträdelser, utesluta advokaten.

Avgörandena kan läsas på advokatsamfundets hemsida. Genom åren har det också skrivits kommentarer som sammanställer de olika avgörandena. Den senaste, Advokatetik av Claes Peyron, gavs ut 2010. Från sidan 26 har jag hämtat följande avsnitt om marknadsföring.

Uppdragsackvisition
Över tiden har reglerna om ackvisition av uppdrag genomgått stora förändringar.
Samfundets ursprungliga inställning till reklam var mycket
restriktiv och det var med få undantag förbjudet att hänvända sig direkt
till presumtiv klient för att få uppdrag. I dag torde all marknadsföring, som
håller sig inom marknadsföringslagens gränser, vara tillåten, dock med ett
förbud att utnyttja någons trångmål eller utsatta situation för att skaffa sig
uppdrag. Förbudet riktar sig främst mot vad som brukar betecknas som
ambulance chasing. Utomlands varierar synen på reklam betydligt men i
takt med att konkurrensrättsliga aspekter får en mer och mer framskjuten
roll i samhället går nog utvecklingen i den riktning den tagit i Sverige. Det
är förbjudet för advokat att lämna eller motta ersättning för förmedlade
uppdrag när ersättningen sker utanför byrågemenskapen.
Anger en advokat att han har särskilda insikter inom ett rättsområde,
skall han kunna styrka detta förhållande. Det är också sannolikt att förhållandet
vägs in vid bedömningen om misstag i yrkesutövningen skall medföra
disciplinärt ansvar. Anger någon byrå att man på byrån behärskar ett
språk skall man också kunna ta emot försändelser på det språket. Vägran
att ta emot delgivning på tyska gav uttalande när tyska angavs som ett av
byråns språk (86/2004).