Boutredning

En fråga som uppstår när en person avlidit är vem som ska ta hand om boet.

Det är dödsbodelägarna gemensamt som fattar beslut. Dödsbodelägar är make/maka, sambo och arvingarna. Finns det ett testamente är både arvingarna och de universella testamentstagarna dödsbodelägare tills testamentet vunnit laga kraft.

Saker som inte kan vänta får däremot göras av den som har boet i sin vård. Att se över bostaden (t ex tömma kylskåpet), ta in posten, avbeställa tidningen, se till att det finns nödvändiga försäkringar är saker som bör göras skyndsamt.

Att dödsbodelägarna skall fatta beslut tillsammans innebär i praktiken att varje dödsbodelägare har en vetorätt. Kan de inte enas får de ansöka om boutredningsman. Boutredningsmannen kan fatta beslut som blir bindande för dödsbodelägarna. Besluten kan överklagas till tingsrätten.

Det är vanligt att dödsbodelägarna går till banken och betalar den avlidnes räkningar från den avlidnes konto. Innan man betalar några räkningar är rådet att försäkra sig om att dödsboets tillgångarna är större än skulderna. Risken är annars att den som gett banken i uppdrag att betala en räkning blir återbetalningsskyldig.

Här hittar du mer information om boutredningsman.