Rättspsykologi

Vad berättar källorna om upprinnelsen till häxprocessen?

Här lägger jag mitt eget pussel

I juni 1667 ser det 14-åriga vallhjonet, Erich, märkliga syner uppe i Slängbodarna.

Hösten 1667 berättar Lissle-Mats, 9 år, att han sett Gertrud gå över Österdalälven för att hämta några getter som simmat ut till en ö. Antagligen hör även Hans Hansson, 10 år, talas om både Erichs syner och att Gertrud har tagit sig över älven. Hans Hanssons far är eller väljs kort därefter till Fjärdingsman.

Av protokoll från september 1668 framgår att kyrkoherden fick information om händelsen och att Gertrud togs till förhör hos länsman där han; ”länge haft henne i förhör, men dhenne gången kunde han inthet få någon bekännelse af henne, före än andre gången näst dher efter, dock medh Gertrudh store anfächtande hvilken af Satan mycket ähr plågad vorden före än hon kunde bekänna.”

Under våren 1668 erkänner Gertrud. Länsman skriver till fogden ”bekienner sig hafva varit åstadh och medh sigh soopequasten hafua haft up till Klockorna och skafvit; dhen onda hafuer tagit deht dhe skofvo, och så foro the till rummet dher dhe blefvo församlade”

I juni 1668 hålls de första protokollförda förhören. Erich Erichsson berättar bl a om att han två veckor tidigare (slutet av maj 1668) fått veta att ”om överheten inte straffar de gamla så att de besinnar sig själva och sin galenskap så kommer Gud med hunger och svält över hela landet. Men ännu är nådens tid inte förbi.”

Omkring 20 personer förhörs vid detta tillfälle. En av dem är fjärdingsmannens son, Hans Hansson. Av protokollet framgår att Hans låg och sov på sin mors arm när Gertrud tog honom från sängen och förde honom till Blåkulla. Hans har bekänt att han inte fick komma längre fram än till dörren. Han har beskrivit den onde med tre horn, ett hängande neråt rumpan och två i skallen långa som skorstenar. Både Hans, Gertrud och Anna är övertygade om att de sett Bälter-Matz och hans son Anders i Blåkulla för tre veckor sedan. Där de har ätit och druckit och låtit som de andra. Erik har bekänt detsamma. Fram tills nu har Hans försvarat Mattz men så hotade Mattz att lugga och slå Hans med törneris om han sa något. Och Mats hustru gav Hans en smörgås för att han inte skulle berätta.

Eftersom det inte finns några tecken på att Hans Hansson utsatts för några påtryckningar för att erkänna därför är det extra intressant att jämföra Hans Hanssons vittnesmål.

Vem förde honom till Blåkulla – och hur kom han dit?

Juni: Hans låg och sov på sin mors arm när Gertrud tog honom från sängen och förde honom till Blåkulla

September: ”hvilken bekände sig i förledne vintras förste resan hafva varit till Blåkulla af Marit Matsdotter åstad föhrder, sijer sig hafva vardt då sedder i i Looka, legat hoos sin syster Marit, När Marit kom om natten, lyfte hon op honom, Klädde på honom, då han och vaknade, hade uth honom på gården, dher en Sadlat koo stodh, satte honom på och sig framföre, mahnte satan, fram at föra sig åstadh och så bahr det till vägs.”

”Hans berättar at förste natten Marit kom till honom och skulle föhra honom med sig, sågh han satan inne i stugun, tog kvasten och lade i hans rum, och vid hemresan nedlagd, blef han ock slijk som Hans. Hans säger sig ingen gång hafva fahrit op genom skorstenen. ”

Vad hände i Blåkulla?

Juni: Hans har bekänt att han inte fick komma längre fram än till dörren

September: ”At satan hade skurit honom i vänster lille fingret vedh millan leden, dröpt blodet i en Svart book, medh röda bokstäfver uthi, hvar med hans nampn är inskrifvit, sedan Marit det hade angifvit bekänner och Hans berättar att dhenne Marit hafver haft honom någre resor dijt. Andre resan rijdit på en hundh, tridie gången på en koo och ?? fjerde resan.

Femte gången hafver Shys Anna (Marits moder) haft honom dijt rijdandes på en kalf;  då hafver han allaredan bekändt sig för sin fader, af det tillstäldes at dhe andre ( som nu ähre examinerade) hade bekändt det dhe hade sedt honom dher; dherför och alltidh hafva varit stygga för honom, satan sielf syntes honom dher medh ett stort horn baak i nacken som krökte sig neder i gumpen på honom, det andra opp i hufvudet så högt som en skårsten, hotandes villia slå honom. Hafver och ??? sedht öfveralt uthi en stugu. Nekar sig hafva varit i satans säng-Cammar. Säger sig hafva sedt i Blåkulla Gyris Marit, hennes sohnhustru Shys Anna, dheras doter Marit Matsdotter, Gertrudh, och bägge förhörde Anna. Gör samma relation om smörjande, sadlande, huru såsom dhe ropa åt satan, at dhe släppa sina kalfvar, koor etc. i grässkittan då dhe koma fram, och alt annat som dher passerar.

Hur såg Fahnen ut?

Juni: Han har beskrivit den onde med tre horn, ett hängande neråt rumpan och två i skallen långa som skorstenar.

September: ”satan sielf syntes honom dher medh ett stort horn baak i nacken som krökte sig neder i gumpen på honom, det andra opp i hufvudet så högt som en skårsten, hotandes villia slå honom.”

Vilka har han sett i Blåkulla

Juni: Både Hans, Gertrud och Anna är övertygade om att de sett Bälter-Matz och hans son Anders i Blåkulla för tre veckor sedan. Där de har ätit och druckit och låtit som de andra.

September: Enligt bilagan till domen ”oppenbarer” Hans dessa: Marit Matsdotter på Åhsarne, Shys Anna ibm, Gyris Marit ibm, Gertrud Svensdotter ibm, Gålies Anna Ohlsdotter, Justina Anna Erichsdotter.

Vad är anledningen till att Hans inte har berättat om detta förrän nu?

Juni: Fram tills nu har Hans försvarat Mattz men så hotade Mattz att lugga och slå Hans med törneris om han sa något. Och Mats hustru gav Hans en smörgås för att han inte skulle berätta.

September: ”Marit Matsdotter hafver i vintras hootat villia slå honom så frampt han sade uthaf at hon har haft honom till Blåkulla. Shys Anna Marits moder har sagdt åt honom at om han inthet ville oppenbara henne, så skulle han väll slippa aldrig föhras dijt mehra, män oppenbarade han henne, så skulle hon åter hafva honom åstadh igen. ”

Sammanfattning

Hans Hanssons berättelser skiljer sig på samtliga punkter. Dessutom är berättelse nr 2 betydligt mer detaljerad.

Av protokollet från september 1668 framgår det att Gyris Marit och Marit Matsdotter utsätts för tortyr (troligen även Shys Anna – i vart fall utsätts hon för hårda påtryckningar). Att Gertrud Svensdotter förhörts vid flera tillfällen innan hon erkänner har jag redogjort för ovan. Hur de får Annorna att erkänna framgår inte av handlingarna.

Domslutet

Dödsdom avkunnas för de tre äldsta kvinnorna med följande motivering;

”kunna så väll för dhe starke skäl och vittnen emot dem är (som efter ett mödosamt arbetande) deras egen tillkomna bekännelse skuld för den trolldomslast de i många samfälte år har brukat. Därigenom har de afsagt sig sin Guds skapare, blivit satans trälar, fört flera med sig på den onda vägen, och gjort sin nästa mycket skada på hans egendom och hälsa. Därför kan de inte befrias från det straff som Gud utdömer enligt Exodi 22:18.”

Slutsats

Processen är beroende av erkännande och vittnesmål då teknisk bevisning saknas. Fogdens offer utses huvudsakligen ur följande två grupper:

  1. De som fjärdingsmannens son, Hans Hansson, anger i spetember
  2. De ”gamla” som redan har rykte om sig att kunna lövjeri som bäst stämmer på Erich Erichssons uppenbarelser

Avvägningen mellan effektivitet och rättssäkerhet är lika aktuell idag som år 1668.