Åsen och Loka

Ur Livet går vidare av Lennersand/oja

 ”I mantalslängderna fanns vid den här tiden 20 bönder skrivna på Åsen och 13 på Loka, och det verkliga antalet hushåll var förmodligen ännu större. Befolkningen i Åsen, den större av de två byarna, har för 1668 beräknats till omkring 220-230 personer.”

”Gyris- och Gullichs-släkterna samt Kettis Per Hanssons släkt hade en stark ställning i socknen, både ekonomiskt och inom självförvaltningen. Jag menar att de kan ses som en del av socknens elit, och att detta hade betydelse för att de råkade illa ut under trolldomskrisen. Företrädare för dessa släkter – Kettis Per Hansson och Gyris Mats Nilsson i Åsen samt Gullichs Anders Larsson i Loka – betalade mest tionde i sina byar. Detta visar att de hade, med lokala mått mätt, betydande odlingsjordar. Däremot ger tiondelängderna ingen helhetsbild av deras tillgångar.” Befolkningen i Älvdalen kombinerade flera olika näringar och jordbruket var långtifrån den enda försörjningsgrunden. ”Den som hade mindre jord kunde exempelvis ha tillgångar investerade i smedesverksamheten och skaffa sig betydande inkomster genom att sälja liar och andra smidesprodukter. Fördelningen av tillgångarna vid sidan av odlingsmark går dessvärre inte att komma åt, och detta är ett problem jag inte kan komma runt.”

”Vi vet att Gullichs Anders Larsson, Gyris Mats Nilsson och Kettis Per Hansson ¨åkte på handelsresor till Norge, sannolikt för att sälja smidesprodukter. Om riskspridningsteorin stämmer kan de som hade mycket jord också förutsättas ha haft goda resurser på andra områden och således en stark ekonomisk position allmänt sett.”

”Samtliga jordköpare från Åsen och Loka som registrerade sina affärer vid tingsrätten under åren 1660-67 tillhörde dessa släkter.