Älvdalen 1668

År 1574 angavs träkyrkan i Älvdalen som förfallen. ”År 1578 började man att bygga den nya kyrkan, nu av sten, eftersom man fått löfte om egen präst om man byggde kyrka och prästgård och därtill lade ’så mycken åker och äng, att en kyrkoherde väl kan få sin bärgning där av…’ 1586 invigdes kyrkan och församlingens första kyrkoherde Laurentius Beronius installerades. Med tiden växte prästgården till en välbyggd och präktig anläggning som var mäkta imponerande när Laurentius Petri Elvius (trollprästen) tillträdde. Den kringbyggda gården bestod av en mångfald hus, lider, stall, nattstugor, källare, snickarstuga, portlider, drängstuga, lador, foderhus, torkstugor, råglador, eldhus, vedbodar, härbren, mjölbodar, fiskebod, badstuga, smedja, eldhus osv i en omfattning som förvånar. Till prästgården fanns stora ägor såväl inom som utom socknen, jaktmarker, fiskevatten osv.” Ur ”Älvdalen-Blåkulla tur och retur” av Hjalmar Larsson