1669, 29 januari

Uthaf den för detta af Lands-Domaren över Öster-Dalarna Magnus Persson insände ransakningen om det Trolldomsväsende uti Elfvedahls Sochen, varder den Högloff. Kongl. Hof-Rätten nogsampt förnimmandes den gammal hustru sig däribland befinns, Gyris Maria benemdb, vilken förmedelst egen föregången bekännelse vidh Härads Tinget blev dömbdh ifrån lijfvet. Såsom nu denne gamble qvinspersohnen för kort tijdh här uti Fahlu Stads fängelse är igenom döden afgången; alltså har jag dragit stoort betänkiande, efter som den Högl. Kongl. Hof-Rätten Resolution icke var migh tillhanda Kommen hvilken jagh dock in criminalibus, så vähl som alle andre saker altijdh grena plägar afvachta, förr än någon exekution skeer, hvadh jagh uthi een sådan casu giöra, eller låta skulle, antingen låta kroppen ligga uthi fängelset, eller av Bädelen under galgen nedgrävas, och enteligen hållit rådhsambligast vara, att kroppen som dhe andre fångarna till stoor förskräckelse uthi fängelset lågh, utan vijdhare tijds prolongation i förmåga af bemälte afgångne Härads-Dom och den 17:de Artiklelen uthi Rättegångs Ordinantien; af Bödeln ej nedergrafvas utan i dagh på Båhle vidh galgplatsen uppbrännas skulle, därmed att bevecka om möjeligt ähr dhe förhärdade till någon rädsla, ånger och bekiennelse hälsa emedan hon, som den Högl. Kongl. Hof-Rätten af meerbem:de Ransakningh seendes varder, haver varit den af dem som ähre största upphovet till denne vederstygglige Trulldomslasten, och lett så vähl föräldrarna som många enfaldige barn ifrån Guds och till den Själamördaren Sathan. Detta har iagh för denne gången icke kunnat den Högl. Kongl. Hof-Rätten okunnigt vara låta, medh tjänstl. tillförsigt att den Högl. Kongl Hofrätten icke låter sig misshaga, det execueutionen för dess inkomne Resolution över denne store och grofve synden sig mer och mer dagligen yppar, i det een och annan lider skada på sine Creatur, gods och egendomb; Alltså förorsakas iagh giöra den Högl. Kgl. Hof Rätten een påminnelse om ehe öfriga, förmodandes att andra därigenom för een sådan missgärning så mycket mehr skulle afskräckas m.m,