Brevet från Byrån juni 2007

Brevet från Byrån – juni

Livet är svårt att förutsäga. Enligt mina planer skulle det här brevet handla om vad som händer när en sambo avlider. Istället sitter jag här och funderar över ord som frihet och makt.

När jag var åtta år mutade Boliden in mina föräldrars mark. De nya gruvplanerna på Österlen fick mig att minnas teckningar av gruvschakt och ett barns oro. Vad skulle hända med det öppna diket där vi brukade leka? Hur skulle vår vardag påverkas?

Någon har ifrågasatt vems oro det var. Färgar inte alltid de vuxnas oro av sig på barnen? Händelsen födde ett frö. Jag tänkte inte låta min frihet kränkas fler gånger. Hur skulle jag kunna förhindra att ett bolag i framtiden klampade in i mitt liv och fångade min frihet? Hur kunde den enskilda människan få makt? Juridik, journalistik och politik!

Genom åren har jag förstått att många jurister lockats av journalistiken och vise versa. För min del blev det juridik. Under studieåren i Lund förfärades jag över Expropriationslagens regler om markinlösen. – Så händer det igen – ett okänt bolag vill bryta skiffer i min hembygd! Svärdet är vässat – den här gången tänker jag slåss!

En människa är liten, men tillsammans kan vi förflytta berg! 

När detta skrivs är det tre veckor sedan Ystads Allehanda berättade att ett bolag ansökt om undersökningstillstånd. Det har varit tre veckor fyllda samtal, namninsamlingar, positiva tillrop och kämparglöd … och sena kvällar.

Minerallagen är inte någon trevlig lag. Enligt 8 kap 1 § Minerallagen får Bergmästaren  bevilja undersökningstillstånd utan att någon annan än sökanden haft tillfälle att yttra sig. Om ansökan avser alunskiffer skall emellertid Bergmästaren annonsera samt ge länsstyrelsen och kommunen möjlighet att yttra sig. I svensk rätt är Kommunikationsprincipen grundläggande. Den innebär att en myndighet inte får meddela ett betungande beslut innan den som berörs har fått möjlighet att yttra sig. Lagrådet, som granskar en lag innan den blir gällande, ansåg att 8 kap 1 § skulle tas bort. 

I förarbetena till Minerallagen gör man en avvägning mellan markägarens, prospektörens och samhällets intresse och konstaterar att markägarens ställning är svag. I utredningen konstaterar man ”Mineralutvinning har mycket stor betydelse för sysselsättning och välstånd i vissa regioner i Sverige”. Det är argumentet för en lagstiftning som åsidosätter så grundläggande rättsprinciper som kommunikationsprincipen.

Förarbetena förutsätter att den som söker om undersökningstillstånd gör en utredning om gruvdrift i området är lämplig. Med hänsyn till den näringsverksamhet som idag bedrivs i regionen, miljöhänsyn och de fornlämningar som finns inom området kan det ifrågasättas om sökanden gjort en sådan utredning.

Det är min förhoppning att ansökan är avskriven när Du läser det här. Förhoppningsvis har både den som nu ansökt om undersökningstillstånd och framtida prospektörer insett hur massivt motståndet mot skifferbrytning är här på Österlen. Det är min – och många andras förhoppning – att vi skall kunna lämna över ett oförstört Österlen till kommande generationer. Därför säger vi Ja – till det Österlen vi skapat tillsammans med gångna generationer!