Den 14 december 1668 avkunnades dom i Kråkberg

Den 14 decembris medan nämnden höll på att samlas, vart av fjärdingsmannen Lars Larsson i Kråkberg (uti vilkens stuga Brita Andersdotter haver legat) refererat att Brita Andersdotter inatt är av Satan och detta trollpack anfäktad vorden, och haver tyckt i sömnen det hon haver varit i Blåkulla, varest allt styggt, svart och lett såg ut, Satan och hans sällskap hött och bannat henne för det hon hade bekänt sig, och att hon har tyckt sig svara dem det hon alls intet fruktade sig för dem. När hon har vaknat, haver hon genast stått upp, tagit sin bok och stadigt läst däruti allt intill nu vid morgonstunden. Allt detta bekände Brita själv sedan hon blev inkallad.

Sedan vart efter noga deliberation efterskrivna dom i denna sak fällder.

Sententia

Anna [och] Karin Jacobsdöttrar, Pelle Marit, Brita Andersdotter

Denna rätten understår sig fuller intet (vad Anna och Karin Jacobsdöttrar samt Pelle Marit i Östermyckeläng tillika med Brita Andersdotter i Karlsarvet angår) att gå ifrån Guds lag och världslig stadga, utan såsom de hava brutit det förbund som de med Gud den H. Trefaldighet i dopet gjort hava, och däremot förbundit sig med djävulen bedragit andra med sig på denna orätta vägen, och genom denna djävulskap tillfogat deras nästa skada på hans egendom. Alltså äro de fallna under det straff som Gud själv [fol. 85r] Exod. 22 v. 18 över slika sitt förbunds brytare och missdådare avsagt haver. Och beder den högl[ovliga] kungl. hovrätten denna rätten underdånigst för dessa fattiga barnen som så ynkligen, obarmhärtigt och okristligen uti deras barndom, ja i deras späda barndom äro förförda vordna, så att somliga av dem (såsom Brita Andersdotter) icke minnas när de först äro på denna villfarande vägen dragna, icke utav någon villfrämmande eller oskyld, utan (Pelle Marit undantagen) av deras egna föräldrar, dem ett enfaldigt barn håller för obilligt uti någon måtto att vara olydig, och besynnerligen uti sådana av Gudi förbjudna saker, vartill den fördärvade naturen (tyvärr) mera inclinerar; Eftersom de ock så hjärtligen illa tycka vara att de således hava fallit ifrån den rätta Guden, och efter människors omdöme giva gott hopp om ett stadigt framhärdande uti denna deras omvändelse, och allvarsamma Gudsdyrkan än kanhända tillförende är skett. Uti vilket ett märkligt prov av de andra barnen vid förra rannsakningen examinerade och dömda, gjort är, därom Pastor herr Lars P. Elvius säkert bevittnar, säger sig av deras ståndaktighet en stor hugnad hava.

Mats Larsson i Karlsarvet

Mats Larsson i Karlsarvet vad vidkommer, så ehuruväl han för sitt avfall skull ifrån Gud icke mindre än ovannämnda barn vore värd det straff förb.da kap. förmäler; dock likväl uti anseende så av ovantedda skäl som detta att han till ingen vidare perfektion uti denna trollskap är kommen, än han ännu härtills haver varit under sin läromästarinnas Brita Andersdotters manuduction, vilken honom utan hans vetskap och samtycke förlett haver, och allena eller för sig själv ingenting av denna trollskap har kunnat i verket ställa, haver denna rätten intet kunnat döma honom ifrån livet, utan hans med de förberördas sak den högl[ovliga] kungl. hovrätten underdånigst hemskjuter.

Feet Anders Britas Marit

Med Feet Anders Britas Marit höll rätten rådsamt ännu något fördröja, emedan såsom hennes sak är mörk och blind, ej heller alla de barnen tillstädes som emot henne vittna. Sanningen lärer likväl Gud låta komma i ljuset. Anna Matsdotter i Karlsarvet Och alltså kommer Anna Matsdotters i Karlsarvet bekännelse för denna gången uti ingen annan consideration än att den också anstår till vidare och nogare erfarande.

[fol. 85v] Bond Elin i Östermyckeläng, Brita Mickelsdotter i Karlsarvet

Bond Elin i Östermyckeläng samt Brita Mickelsdotter i Karlsarvet, kunna så för de starka skäl och många vittnen skull som emot dem finnes, så väl som Bond Elins egen efter ett träget arbetande tillkomna bekännelse, icke befrias ifrån livsstraffet, utan såsom de med denna djävulskap icke allenast sig själva utan ock sina egna samt en hop andra små oskyldiga barn så bedrövligen förfört hava, vanhedrat Gud och i hans ställe dyrkat både hans, deras och allas vår avsagda fiende djävulen, och skadat därmed deras nästa till hans egendom. Alltså dömdes de efter oftabe.da kap. Exod. 22.18 ifrån livet. Allt detta den högl[ovliga] kungl. hovrättens högvisa censur lämnat och underdånligen hemställt.