Kvinnoporten (1)

– om urgamla kvinnospår i seder, bruk och tänkesätt

av

Gunilla Carlson

Detta är en bok som väcker så många tankar, som omtolkar så många bilder från mitt förflutna. Ändå har jag nosat på detta ämne i flera år. Jag har, liksom många andra, tolkat Snorre Sturlassons texter som en beskrivning av ett krig mellan två folkgrupper – asar och vaner – där asarna står för det patriarkala och vanerna för det matriarkala. Jag har läst Karin Bojs böcker och tolkat de första säljägarna som vanerna och den senare bronsyxekulturen som vikingar. Vad Gunilla Carlson gör är att lyfta fram myter som visar att Eddan beskriver en brytningstid och att flera texter i gamla testamentet är en reaktion mot ett matriarkalt samhälle.

Norden före 1500-talet

Om du tittar på en karta för tiden före enskiftet (på 1800-talet) ser du att husen är samlade i byar. Närmast byn låg den odlade jorden, utanför den betesmarken och utanför den allmänningar. I Älvdalen brukades skogen av byar genom fäbodbruket. Synen på skogen påminde mer om samernas sätt att se på marken, att den brukades av kollektivet men inte kunde ägas. Ju mer jag funderar på detta ifrågasätter jag om man verkligen kan äga skog? Vad är det som ger människan större rätt till skogen än tjädrarna och älgarna?

Sverige var långt fram i tiden ett glest befolkat land. Det fanns inte någon anledning att kriga om marken. Vi kommer aldrig att få veta hur det verkligen var, men jag kan inte hitta något som motsäger att de första människorna i Sverige dyrkade naturen likt nordamerikans indianer och samerna i norra Sverige.

Till detta glest befolkade land har människor invandrat under tusentals år. Varje invandringsvåg har haft en egen kultur, egna sedvänjor, eget sätt t ex bruka jorden. Det fanns gott om land och dessa kulturer kunde existera parallellt så länge man underordnade sig naturen och inte satte sig över andra människor eller ville samla rikedomar för egen vinning.

Gamla testamentet

Liksom Snorre Sturlasson skrev ner äldre muntliga berättelser på Island skrevs de muntliga berättelserna ner i mellanöstern. De äldsta berättelserna tror man härstammar från Ur i nuvarande Irak. Troligen uppstod de för fyratusen år sedan och influerades av och influerade angränsande stammar. Först tretusen år senare nådde berättelserna Norden.

Gunilla Carlson menar att det krävdes stora ansträngningar för att ersätta det system som rått i tiotusentals år med ett nytt. Hon lyfter fram texter i Gamla testamentet som var instruktioner om hur de äldre religionerna skulle utrotas.

Femte Moseboken 20:14-18

”När du närmar dig en stad för att anfalla den skall du först erbjuda fred.  Om staden då vill ha fred och öppnar portarna för dig, skall hela dess befolkning bli tvångsarbetare i din tjänst.  Om den inte vill ingå fred med dig utan väljer krig, skall du belägra den, och när Herren, din Gud, ger den i ditt våld skall du hugga ner alla män i staden. Men kvinnorna och barnen, djuren och allt annat i staden, allt byte som finns där, får du behålla. Du får ta för dig av det byte från dina fiender som Herren, din Gud, ger dig.

Så skall du göra med alla städer som ligger långt bort, sådana städer som inte tillhör folken här i närheten.  Men i städer som tillhör dessa folk och som Herren, din Gud, vill göra till din egendom får du inte skona en enda levande varelse.  I enlighet med Herrens, din Guds, befallning skall du viga dem alla åt förintelse, hettiterna och amoreerna, kanaaneerna och perisseerna, hiveerna och jevuseerna,  så att ni inte tar efter alla skändligheter de gör till sina gudars ära, ty då syndar ni mot Herren, er Gud.

Varning för avgudadyrkan

Femte Mosebok 12:2-

”Förstör alla de platser där folken ni fördriver har dyrkat sina gudar, på höga berg och kullar och under alla grönskande träd.  Bryt ner deras altaren, krossa deras stenstoder, bränn deras asherapålar och hugg sönder deras gudabilder – utplåna deras namn från dessa platser.

Femte Mosebok 12:29-32

”När Herren, din Gud, krossar de folk du kommer till och driver undan dem för dig, och när du fördriver dem och slår dig ner i deras land,  skall du akta dig för att gå efter dem i fällan sedan de själva har gått under och för att söka dig till deras gudar och säga: ”Hur gjorde dessa folk när de dyrkade sina gudar? Så vill jag också göra.”  Du skall inte göra som de när du dyrkar Herren, din Gud, ty allt som Herren avskyr och hatar gjorde de till sina gudars ära. De offrade till och med sina söner och döttrar i eld åt sina gudar.

Alla de föreskrifter som jag ger er skall ni troget följa. Lägg inte till något och dra inte ifrån något.

Den ursprungliga Naturreligionen eller Gudinnedyrkan förutsatte att människorna levde på det naturen gav. Människan såg sig som en av många varelser och underordnad Moder Jord. Hon tog inte mer än hon behövde, tackade för det hon tog och offrade för att Moder Jord skulle vara god mot henne även i framtiden. Den nya patriarkala religionen predikade något helt annat.

Första Moseboken 1:26-28

”Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.”  Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem.  Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden.”

Hos samerna lever naturreligionens syn på ägande kvar. Även i Älvdalen brukades skogen kollektivt långt fram i tiden.

Svärdssidan och Spinnsidan

I Gamla testamentet betonas männens föräldraskap, särskilt de äldre männens. I Karl XII:s bibelöversättning står det t o m att män födde söner (Första Mosebok 11:10). Gunilla Carlson menar att man ursprungligen trodde att kvinnor blev fruktsamma därför att gudinnorna ville det.

”Kanske hade äldre män tidigare tvingats stå utanför och inte fått delta i religionsriternas orgier”, spekulerar Gunilla Carlson och fortsätter: ”Den aggression mot kvinnokönet, som är den drivande kraften i Gamla testamentets första böcker, talar för att mannen under den tidigare förhistorien haft en underordnad ställning. Mångfalden texter, med samma innehåll” (om män som föder söner) ”avslöjar att mannen tidigare inte känt till sitt faderskap. Nu med den nye Herren Guds hjälp fick han en helt annan position. Inte någon gudinna, utan mannen själv, behövdes för att barn alls skulle bli till. Enligt den nye gudens ord hade han rätt att veta vilka barn som var hans.”

Texterna i gamla testamentet innebar att mannen inte längre var beroende av de gamla gudinnornas nyckfullhet. Istället var hans framgång beroende av hans duglighet och förmåga. Nu när det var mannen som valde brud ville han ha en som ”garanterat inte väntade någon annan mans barn”. För att flickor skulle bli attraktiva på äktenskapsmarknaden uppfostrades de för att vara rena inför äktenskapet – dvs sakna sexuell erfarenhet. I vissa kulturer skars flickor om så att de inte längre skulle njuta av sex.

Författaren lyfter i detta sammanhang fram den grekiska mytologin där Zeus och Hera grälar om vem som har störst behållning av samlaget. En siare, som tidigare levt som kvinna, uppgav att kvinnan hade tio gånger större nöje än mannen. Hera blev rasande när siaren avslöjade den gifta kvinnans största hemlighet och gjorde siaren blind som straff. Det berättas också att Hera varje år badade i den heliga floden Lethos för att glömma de sexuella erfarenheter hon fått för att alls kunna fortsätta som hustru ytterligare ett år.

”När makten förflyttades från moder/fruktbarhets/jordgudinnorna via de nyare asagudarna och över till den nye suveräne himlaguden, innebar det att makt gavs åt den tidigare maktlöse mannen.” Kvinnans roll förändrades, hennes utrymme förminskades. ”Från att idealkvinnan varit stor, frodig och med obegränsad sexuell lust, blev hon nu både ung och oskuld. Hon skulle vara utan erfarenhet, utan kunskap om den egna kroppens sexuella möjligheter och hon skulle inte ha erfarenhet nog att kunna jämföra den blivande makens sexualitet med andra mäns.”

Gunilla Carlson konstaterar att omskärelsen leder till att mannen får en större möjlighet att hålla ut i sexualakten och att det troligen behövdes för att ”öka möjligheterna att få en hustru att hålla tillgodo med en enda man.”

I Eddan står det att Odens hustru heter Frigida men kallas Frigg. Synonymer för frigid är sexuellt känslolös, känslokall, asexuell, kall, könskall. ”Lyckades man här uppe göra kvinnorna frigida, behövde man varken bevaka, låsa in, sy ihop deras kön eller krympa deras fötter. Med en frigid hustru kunde Oden ge sig hemifrån och ändå vara tämligen säker på att hon inte i hans frånvaro skulle vara ute på språng efter andra karlar.”

Läs mer

Du hittar en sammanställning av researchen till Vrede i Älvdalen här.

Fallossymbolikens utveckling och betydelse – uppsats

2 svar på ”Kvinnoporten (1)”

  1. Ann-Lie Brattås-Fejne skriver:

    Har du lästGuds olydiga revben av Gunilla Thorgren? Hon ser också på biblen medkvinnoglasögon

    1. Stort tack för lästips! Nej, den har jag också missat!

Kommentarer är stängda.