Västborgen

Bilden ovan är tecknad av Ingo Milton. Vykortet, som finns att köpa på Museet i Kalundborg, bygger på arkeologiska fynd och föreställer hur det såg ut 1167 när Esbern Snare hade anlagt Västborgen.

Där annat inte anges är samtliga uppgifter i det här inlägget hämtade från Årbog for kulturhistorien i Nordvestsjaelland 2011 (som jag köpte på museet i Kalundborg). Störst hjälp har jag haft av Niels Henrik Junker Mortensens text Kalundborg og by.

Här kan du läsa mer om Kalundborg

Esbern Snare

Esbern Snare, 1127-1204, var bror med ärkebiskopen i Lund, Absalon (1128-1201). I litteraturen står det att kung Valdemar den store var deras fosterbror. (Valdemar den Store levde 1131-1182. Vad det innebar att han var fosterbror med Esbern och Absalon har jag inte lyckats hitta.)

1169 angrep Esben, Absalon och Valdemar den Store tillsammans venderna och intog ön Rügen. Samma år lyckades Valdemar den store få sin far, Knut Lavard, helgonförklarad.

Esbern byggde borg i Kalundborg, Absalon grundade Köpenhamn och Valdemar förstärkte Voldingsborg.

Valdemars äldsta son, Knut VI (f 1163) avled barnlös och efterträddes av sin yngre bror, Valdemar Sejr (f 1170), som jag återkommer till nedan.

Esbern Snare var i tredje äktenskapet gift med Helena Guttormsdotter. Hon var dotter till en svensk jarl. Tillsammans hade Esbern och Helena dottern Ingeborg Esberndatter av Kalundborg.

Färdas till Kalundborg

Kalundborg ligger på en höjd som sträcker sig längs kusten. När västborgen byggdes var näset täckt av skog och det var enklare att färdas via havet än på land.

Redan ute på fjorden kunde tillresande se ett högt torn resa sig innerst i viken. Vid inseglingen rundade skeppet Gisselöre. Samtidigt blev en lång byggnad i tegelsten synlig. Byggnaden var uppförd som en förlängning av tornet och ingav stor respekt. Vid den här tiden var tegelsten ett nytt byggnadsmaterial som endast den absoluta eliten i riksrådet hade tillgång till. Borgholmen var avskild från resten av höjden genom en djupt grävd klyfta. På toppen av den andra kullen kunde man skönja Höjebyns spridda bebyggelse.

På insidan av Gisselöre låg hamnen Haervigen där krigsskepp som liknade vikingaskepp låg förtöjda.

Från bryggan ledde en väg upp över strandängarna och via ett sumpområde som omgav borgen. Troligen låg det träbroar över sumpområdet.

Borgens huvudingång var starkt befäst för att kunna motstå angrepp.

Hur såg det ut på västborgen i Kalundborg?

Innanför tornet i borggården låg till höger den långa tegelstensbyggnaden där borgherren hade sin boning. Efter dåtidens mått mätt var bostaden exklusiv med ett värmesystem som spred värmen genom kanaler i golvet. Troligen användes även glas som ljusinsläpp. Vid den här tiden bodde byborna i lerklinade hus där det enda ljuset som fanns var det som trängde in genom dörren eller där röken släpptes ut i taket.

Till vänster om borgtornet låg en byggnad som anslöt till borgens västra mur. Byggnaden fungerade som ekonomibyggnad med förråd, uppställning av hästar och andra husdjur. Borggården omgavs av vallar och en vallgrav. Vallen kröntes av en rad med spetsiga pålar för att förhindra att fiender trängde in i borgen.

Förutom att beskydda människor vid belägringar skulle den i fredstid kunna fungera som ett lantbruk. Här gick husdjur som höns, gäss, svin och kreatur fritt liksom hästar (som användes för transport och krigstjänst). Här fanns även smedja (som försåg både borgen och båtarna med smide).

En träbro förband borgen med Höjbyn. Liksom borgen var Höjbyn omgiven av vallgravar.

Efter Esbern Snares död 1204

Borgen skulle skydda mot plundring och skapa stabilitet i området. Om Esbern Snare förlänades området eller byggde borgen på sin egen mark förtäljer inte källorna. Efter hans bortgång övertog hans dotter Ingeborg, ämbetet som borgherre. 1261 gick ämbetet tillbaka till kungamakten så det kan ha varit en förläning.

Esbern Snares tredje hustru, Helena (Ingeborgs mor) blev frilla till kung Valdemar Sejr. År 1205 födde hon deras son Knut Valdemarsson av Danmark som blev hertig av Reval. (Valdemar Sejr var född 1170 och betydligt yngre än Esbern som var född 1127). När Valdemar Sejr gifte sig 1205 flyttade Helena tillbaka till Sverige och grundade Vår Frus kapell vid Linköpings domkyrka.

Informationsskyltar från Kalundborg