Trolldom

Tolkningen av trolldom ändrades från att ha avsett fysisk skada till att vara den anstöt Gud tog av samröre med Satan.

Trolldom uppfattades som en kunskap, en färdighet, som förvärvades under många års träning. Långvarigt umgänge med en kunnig var nödvändigt.

Vanligen lärde modern sina döttrar.