Rollfördelning

I går var det bara stopp i skrivandet. För att komma vidare behövde jag ”se” aktörerna framför mig och jag behövde veta hur de agerade.

Karaktärerna som behöver utvecklas

Hur ser de ut? Vad hade de för uppgifter? Vilka befogenheter hade de? Processrätten har jag försökt att reda ut – men när jag skulle gestalta förhören insåg jag att mer kunskap krävdes. Så jag lägger upp frågorna här och skickar dem till Linda Oja på arkivet i Uppsala.

Länsman Lars Olofsson

Fjärdingsman Hansson

Fogden Johan Arfwedsson

Kyrkoherden Lars Elfvius

Vad är fjärdingsting?

Häradsting har jag hittat information om. Första dokumenterade förhöret hölls på Fjärdingstinget i mitten av juni. Så här skriver Fogden Arfwedsson till Landshövding Duwall den 29 maj 1668;

”… Och såsom jagh nu påå reesan ähr stadder att Fierdings tingh medh Allmoge uthi detta Fögderi holla, hvilket jaght intet förr hinner öfverända ähn till Perssmessan, Och H:r Domaren ähr nu på sine Laga Tingsterminer, Är jagh fördenskuld sinnader migh här ifrån, till Tuna Laga Ting begifva, hvilket sker den 2 och 3 Junij, då jagh medh H:r Domaren will Öfverläggia hvadh tijds H:r Domaren kunne lägligast finna, denne ransakningh att företaga, hvilket jag meenar kunna skee Medhsommarstijden, då hela meningheeten ähr hemma, men efter Persmessodagen, reeser Allmogen till sina ängiar mannegrandt, och då ähr besvärliget att hålla ofvan bem:te Perssoner der oppå i förvahringh, Begär altderföre ödmiukeligen E:rs N:des goda och Nådige betänkiande härom, huru jagh medh desse Perssoner migh skall förhålla, m.m.”