Äktenskapsförord

På skrivbordet ligger brevet med frågor jag lovade att besvara gratis i bloggen (se här). Att förklara juridik på ett enkelt sätt är inte lätt – ibland är det bara som att orden stakar sig. När jag inte hittar det där flytet blir det så svårläst.

Innan Anna och Boris gifte sig hade de skrivit ett äktenskapsförord med följande innehåll;

”Undertecknade som ämnar ingå äktenskap med varandra, bestämmer genom detta äktenskapsförord att all egendom jag, Anna, medför i boet skall anses som min enskilda egendom. Vidare förbehåller jag, Anna, mig såsom enskild all den egendom, även genom eget arbete, som under äktenskapet kan komma att tillfalla mig, och får sålunda ingenting av vad jag genom detta äktenskapsförord förebehållig mig såsom min enskilda egendom tillgripas för min mans redan befintliga eller blivande skulder.
Likaledes skall all gäld, som någon av oss ikläder sig, vara enskild natur utan skyldighet för någon av oss att svara för den andres förbindelser.
Sålunda överenskommet betyga.”

Det kan vara klokt att underteckna äktenskapsförordet innan giftermålet. Risken är att det annars inte blir undertecknat. För att det skall bli giltigt måste det emellertid registreras vid tingsrätten. I samband med registreringen skickas en kopia till SCB. Därför kan man få en kopia av alla äktenskapsförord genom SCB.

Det här äktenskapsförordet var registrerat och därmed giltigt. Men varför hade äktenskapsförordet skrivits och vilken effekt skulle det få?

Jag läste det fler gånger och frågade till slut Boris och Anna.

Bakgrunden till äktenskapsförordet var att Boris var skuldsatt. Därför uppmanade deras omgivning dem att upprätta ett äktenskapsförord som skulle skydda Anna om kronofogden knackade på dörren för att kräva betalning för Boris skulder.

Jag frågade vem som hjälpt dem att upprätta äktenskapsförordet. De berättade att de hittat några olika förslag på nätet och tyckte att detta motsvarade vad de behövde.

Mitt råd när det gäller äktenskapförord är att göra det enkelt. Helst skall all egendom antingen vara giftorättsgods eller enskild egendom. Då vet makarna vad de har att förhålla sig till. Eventuellt kan viss specifik egendom (t ex en fastighet eller ett företag) vara enskild egendom. Jag upplevde att de här hade blandat ihop olika luddigt angivna egendomsmassor. Min erfarenhet är att det leder till problem. Vi har haft hand om boutrednignar där dåligt formulerade äktenskapsförord medfört avsevärt högre boutredningskostnader.

Äktenskapsförord är en av de absolut svåraste avtalen att formulera! Det är viktigt att kunna förutse konsekvenserna av äktenskapsförordet.

Först – vid en utmätning saknar det betydelse om makarnas egendom är enskild eller giftorättsgods.

Under hela äktenskapet svarar vardera maken för sina skulder med sin egendom. Giftorätten är en latent rätt att vid en framtida bodelning få hälften av den andra makens egendom. Men under äktenskapet svarar var och en för sina skulder.

Om Boris är ensam lagfaren ägare till ett hus kan kronofogden mäta ut hela huset för hans skulder. Om Boris äger hälften av en fastighet kan de mäta ut hans halva av huset för hans skulder.

Det är ju enkelt att se vem som äger fastigheter, bilar, bankkonton, värdepapper. Men hur är det med mattor, kapitalvaror, konst?

Då finns det ett antal presumtionsregler som jag inte går in på här. Kortfattat kan man säga att det gäller för Anna att kunna bevisa vad som är hennes egendom. Detta kan hon bevisa genom att spara kvitton på de kapitalvaror hon köper. Det är då viktigt att kvittot står i hennes namn och att hon kan visa att hon har betalt föremålet.

Ett annat sätt att bevisa vem som äger egendomen kan vara att registrera ett äktenskapsförord där man räknar upp vilken egendom som Anna äger. Förteckningen över egendomen som registrerats får ett bevisvärde. Det är inte att egendomen är enskild som får betydelse utan att den är förtecknad.

Anna och Boris hade inte någon lista över vilka föremål som var Annas.

Å andra sidan fick äktenskapet en annan effekt. Om vi antar att Boris vinner en miljon kronor på lotteri och Anna har 100 kkr. Om de inte hade haft något äktenskapsförord skulle del delat på all egendomen vid en bodelning. De skulle då fått 550 kkr vardera (dvs Boris skulle fått betala 450 kkr till Anna). Genom att Annas egendom är enskild är det bara Boris egendom som de delar på. Han får då betala 500 kkr till Anna. Efter bodelningen har Anna 600 kkr och Boris 500 kkr.

Detta får även betydelse om Boris avlider. Är bara Annas egendom enskild blir laglotten till David (Boris särkullbarn) lägre. Utan äktenskapsförord skulle laglotten varit 275 kkr (hälften av 550 kkr). Med äktenskapsförord blir laglotten istället 250 kkr (hälften av 500 kkr).

Oj – det blev ett långt inlägg och klockan blev mycket… inser att jag får fortsätta med övriga frågor en annan dag.

Bara ett råd – var väldigt försiktig innan du undertecknar ett äktenskapsförord!!! Det är inte ovanligt att ena parten känner sig lurad vid en bodelning.