Advokatens ledare

Kombinerat bibliotek och fikarum på Advokatbyrån Annika Andebark AB i HammenhögDet senaste numret av ”Advokaten” (Advokatsamfundets tidning) ligger i lunchrummet. Att läsa generalsekreterarens ledare ”Advokatsamfundet och framtiden” är som att läsa mina egna ord.

Här väljer jag att citera delar av artikeln. Kommentarer kommer senare då jag bara måste ta mig igenom stor ärendehögar innan posten går kl 17 i kväll.

”Tillväxten är sedan många år mycket begränsad inom humanjuridiken. På många orter i Sverige saknas advokater med humanjuridisk inriktning. Detta har nu uppmärksammats även av domstolarna, som har svårt att finna advokater att förordna.
Det finns flera orsaker till detta. Attraktionskraften för att arbeta inom humanjuridiken är idag låg, främst i ljuset av den dåliga lönsamheten. Den beror i första hand på den utomordentligt låga timkostnadsnormen. Nödvändiga nedläggningar och sammanslagningar av tingsrätter och förvaltningsrätter påverkar givetvis också etableringsviljan på den ort som blir av med sin domstol. Till detta kommer att flera rättsområden i det närmaste försvunnit. Men, vad värre är är att konsekvensernaav detta är försämrad ”access to justice”. Den låga tillväxten inom humanjuridiken, i kombination med den alltmer urholkade rättshjälpen, drabbar nämligen i första hand den enskilde. Den drabbar låg- och medelinkomsttagare och kvinnor i särskilt hög grad. Den drabbar de sämst ställda i samhället, dem som är i särskilt behov av rättsligt biträde. ….
… Men advokaterna får passa sig så de inte blir utkonkurrerade av andra, om än inte lika skickliga, men billigare och mer aggressiva aktörer på den juridiska tjänstemarknaden. Detta gäller särskilt inom humanjuridiken. När det gäller familjerätten har andra, ofta mindre profesionella aktörer, vunnit terräng på bekostnad av advokaterna. Det gagnar inte klienterna och det riskerar på sikt att leda till mer utdragna konflikter, med åtföljande kostnader för parterna och samhället. …
…Advokatyrket skiljer sig dock fårn andra juridiska konsulter. Det är reglerat i lag, varigenom vi tillerkännts en skyddad titel. Vi är garanterade oberoende och självreglering. Det innebär ett ansvarstagande som bygger på upprätthållande av hög skicklighet och etik, till stöd för den goda rättsstaten.
Det är viktigt att vi ibland stannar upp och funderar över vad det betyder. Det hävdas ibland att advokater inte är märkvärdigare än någon annan konsult. Men det är ju alldeles fel. Det är precis det advokater är. Advokater intar en särställning i samhället. Vi har alla, oberoende av inriktning, för våra klienters räkning erhållit en rad privilegier, som ska garantera rättssäkerhet och grundläggande rättigheter. Det åligger advokatsamfundet och envar av dess ledamöter att vårda dessa värden. De utgör grundvalen för varumärket Advokat. Därför har vi ett väl utvecklat och förankrat etiskt regelverk, ett obligatoriskt krav på godkänd advokatexamen och krav på årlig obligatorisk efterutbildning samt en effektiv tillsyn. …
…Vi står därför inför en rad utmaningar. Hur ska det generationsskifte som för närvarande pågår kunna lösas på bästa sätt? Hur ska vi lyckas få fler kvinnliga delägare på de stora byråerna? Hur ska humanjuridiken kunna återerövra den plats den en gång hade? ….Frågorna är många och angelägna. De kräver engagemang. ….”

I nästa vecka träffas 500 advokater och biträdande jurister på Advokatdagarna i Stockholm. Jag ska dit! Frågorna i ledaren har engagerat mig i många år. Mina tankar kring detta har formats till en vision som vi håller på att förverkliga. Varje dag är lika spännande. Ska vi lyckas lösa några av de frågor som Advokatsamfundet arbetar med.

I morgon har vi öppet hus på vårt nya kontor i Kristianstad. Här praktiserar vi min idé om hur generationsskiftet ska kunna lösas på bästa sätt.

(Ber läsaren ha överseende med ev. skrivfel – hinner inte koll läsa då jag måste jobba… men ledaren var alltför angelägen för att vänta …)