Lämna det gamla

”Tacksam för återkoppling på min inlaga…” sms:ar en av mina advokater. När jag låg på psykiatriska kliniken kom vi fram till att jag behövde en konfliktfri zon. Därför lämnades konflikterna till advokater. I ett av ärendena har jag blivit stämd. Jag var bodelningsförrättare och en av parterna ansåg att hanteringen dragit ut på tiden. Min […]

Barnens bästa

Hittills har jag inte kommit igång med jobbet – skall förbereda en boende, umgänges och vårdnadstvist där vi har förhandling i morgon förmiddag… Sedan skilsmässan mår jag inte bra när jag jobbar med dessa ärenden. Det gör så ont när jag tänker på barnen. Å andra sidan – om jag skulle bli riktigt duktig på […]

Att hjälpa

Det är inte ovanligt att ett eller flera barn hjälper en förälder att hantera ekonomin. Ofta får jag frågan när det behövs en god man. Föräldrabalken 11 kap 4 § lyder: Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller […]

Vem företräder dödsboet?

Förvaltning av dödsbodelägarna – Ärvdabalken 18:1 lyder: Har inte särskild dödsboförvaltning anordnats enligt 19 kap. skall efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare (dödsbodelägare) gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning. De företräder därvid dödsboet mot tredje man samt har rätt att tala och svara i mål som rör dödsboet. Åtgärder som inte […]

Bristbo

En av de första frågorna vi ställer när vi får uppdrag att handha boutredning är om boets tillgångar täcker skulderna. Ärvdabalken 20 kap 8 a § Räcker den dödes tillgångar eller, när han efterlämnar maka, tillgångarna jämte hans andel i makens giftorättsgods inte till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet och […]

Mervärdeskatten i långa rättsprocesser

Det var en lång förhandling i tingsrätten. Målet handlar om fordringar och stämningsansökan gavs in för två år sedan. I höstas hölls första förberedelsen. Nästan 18 månader efter att stämningsansökan gavs in. Målet är komplicerat och krävde en fortsatt förberedelse. Den beräknas äga rum tidigast till hösten. Domaren beräknade ett det krävdes 10 dagars huvudförhandling, […]

Advokat och entrprenör

Eftersom 75% av klassen var hemma pga snöovädret vid dagens föredrag gör jag här ett försök att sammanfatta det. När Radio Kristianstad för några år sedan presenterade mig kallade de mig idéspruta. Jag brukar säga att jag säljer trygghet och god nattsömn. En stor del av vårt arbete handlar om att lösa tvister – men […]

Tillit

I Ystad var det tjockt med snö! En klarblå himmel, ljusa morgnar och vackra solnedgångar. Våren är på väg – oavsett snökanoner över Ystad. Under morgonpromenaden förberedde jag min plädering. Kände in känslan av att få besked om att åtalet hade ogillats – ja, all den målfokusering jag lägger in när jag känner att det […]