Ersättning till vittne i brottmålsrättegång

”Jag har arbete i Stockholm – måste jag komma till förhandlingen i Ystad?”

Tyvärr är svaret ja! Om du är kallad personligen till tingsrätten måste du ta dig dit. Om du inte kommer och inte kan visa laga förfall kan du bli tvungen att betala ett vite.

Som målsägande och vittne har du rätt till ersättning.

Förordning (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen m m handlar om vilken ersättning du har rätt till.

Du kan få ersättning för nödvändiga kostnader för

a) resa (reseersättning) (Det är inte självklart att taxi och flyg ersätts – så kontrollera med tingsrätten som du är kallad till)

b) uppehälle (traktamente – högst 60 kr/dag. Utgift för nattlogi ersätts med det belopp som motsvarar skälig kostnad på orten för logi på hotell i mellanklass.)

c) ersättning för mistad inkomst eller annan ekonomisk förlust (ersättning för tidsspillan) ”§ 5 Ersättning för tidsspillan får betalas till den som på grund av inställelsen mister inkomst eller gör annan ekonomisk förlust. Ersättningen får bestämmas till det belopp som svarar mot den faktiska förlusten, dock högst 700 kronor per dag.

Om vittnet/målsäganden inte har medel kan förskott beviljas.

Ibland kan det vara möjligt att hålla förhöret per telefon eller videolänk. Videolänk innebär att den som skall höras filmas från en närliggande tingsrätt när förhöret hålls. Då kan rätten se den hördes reaktioner när frågorna besvaras.

Den nya tekniken kan verkligen bespara den enskilde och samhället kostnader.