Straffmätning – 1. Vilket brott handlar det om? Straffskalan för brottet?

I brottsbalken 29 kap 1 § förklaras hur man kommer fram till straffet för ett brott. Lagtexten lyder: ”Straff ska, med beaktande av intresset för en enhetlig rättstillämpning, bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets eller den samlade brottslighetens straffvärde.”

Om vi antar att det handlar om stöld får man börja med att titta i lagrummet för stöld i Brottsbalken 8 kap 1 §; ”Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år.”

Om det bara handlar om en stöld är straffskalan upp till två års fängelse. Har den tilltalade begått flera brott får man titta på straffskalan för varje brott. Brottsbalken 26 kap 2 §:”Fängelse får användas som gemensamt straff för flera brott, om fängelse kan följa på något av brotten. Fängelse på viss tid får sättas över den svåraste av de högsta straffen som kan följa på brotten men får inte överstiga vare sig de högsta straffen sammanlagda med varandra eller arton år…” (Det finns ytterligare begränsningar men det går jag inte in på här.)

Straffskalan kan man säga är en ram. Det är ju ett väldigt spann mellan böter och fängelse i två år.

Innan man kan komma fram till påföljden måste man gå igenom alla de olika punkterna.