Skadeståndsansvar för föräldrar

Visste du att du kan bli solidariskt skadeståndsskyldig med ditt barn om barnet begår brott? Det har nu kommit ett hovrättsavgörande där en förälders skadeståndsskyldighet sätts ner till noll kronor av följande skäl

1) de i god tid innan det aktuella brottet vid flera tillfällen aktivt sökt hjälp

2) att de på egen hand i stor omfattning vidtagit åtgärder som rimligen kan begäras av dem

Domen väcker tankar. Som den är formulerad krävs det en hel del för att föräldrar inte ska bli skadestånsskyldiga.

Klistrar in referatet från Karnov här:

Föräldrars skadeståndsskyldighet jämkas till noll

Dottern, som var 15 år när brottet begicks, dömdes för bl.a. rån, misshandel och stöld. Dottern var sedan tidigare placerad i ett hem för vård och boende med stöd av 4 kap 1 § socialtjänstlagen och socialnämnden hade upprättat ett ungdomskontrakt. De planerade åtgärderna ansågs tillräckligt ingripande med hänsyn till brottslighetens straffvärde och art samt återfallet i brott. Hennes föräldrar skulle enligt domen solidariskt med henne utge skadestånd till målsägande. Hovrätten prövar skadeståndsfrågan och finner att föräldrarna aktivt sökt hjälp hos socialtjänst och skola samt vidtagit andra åtgärder som rimligen kan begäras. Det är uppenbart oskäligt att de solidariskt med henne ska betala skadestånd. Skadeståndsskyldigheten jämkas till noll.