Ändra i fastighetens ägande eller upprätta skuldebrev (del 9)

Tillbaka till Anders och Barbro.

Alternativet att Anders är medlåntagare på huslånen utan att ha lagfart tycker jag inte är något bra alternativ. I samband med att han blir medlåntagare bör paret göra en analys av situationen. Vad händer vid separation, dödsfall eller om kronofogden knackar på dörren?

Antag att Barbro avlider och att hennes tillgångar inte räcker för att betala hennes skulder. Om huslånet inte kan betalas kan banken kräva hela det återstående beloppet av Anders?

Hur ska lånet hanteras vid en separation? Ska Anders i denna situation svara för någon del? Det är frågor som jag inte kan svara på utan att se till den enskilda situationen.

Om Anders lägger ner pengar och arbete på Barbros hus kan ett sätt vara att man upprättar en revers. Barbro lånar pengar av Anders. Här är det viktigt att tiderna bevakas så att inte reversen blir preskriberad.

En revers som bara ”ligger” utan säkerhet och utan att det görs några betalningar blir preskriberad efter tio år. Det innebär att den som lånat pengarna inte behöver betala tillbaka lånet.

Det finns tyvärr inte några bra svar! Det här är en svår situation att lösa och svaren är olika utifrån vad samborna vill uppnå och hur deras familjesituation ser ut.

När samborna vill ha en jämn fördelning av tillgångar är det inte ovanligt att de gifter sig och sedan gör en bodelning för att både skulder och tillgångar skall fördelas jämt mellan dem.