Engagemang i ideell förening

Mina föräldrar är föreningsmänniskor. Ni vet de där som bär upp hela samhället genom sitt idella engagemang. Far har alltid varit ordförande eller kassör i alla föreningen. Mor var den som reviderade – om inte hon också var kassör. Och så kokte hon kaffe, bakade kakor medan far var den som skötte den enskilda vägen och hjälpte till på kyrkogården.

I deras generation var det naturligt att engagera sig. Precis som det varit i deras föräldrars generation. Det var naturligt att ta ansvar för samhället genom att engagera sig i politiken.

Färgad av mina föräldrars engagemang var jag länge en föreningsmänniska som nog haft alla styrelseposter man kan ha i en förening. Men jag tillhör nog undantagen i min generation. I min generation är det inte naturligt att engagera sig i politiken eller att ta ansvar för föreningars verksamhet genom styrelseuppdrag. Allt fler föreningar har svårt att locka medlemmarna till aktiviteter och ännu svårare att hitta engagerade styrelseledamöter.

Därför gladdes jag över nedanstående referat från Karnovs nyhetsbrev idag. Förhoppningsvis kan detta leda till nya arbetssätt som gör det enklare att driva föreningar. Spännande!

Ideell förening behöver ingen styrelse

Skatteverket har beslutat att inte fastställa något organisationsnummer för Direktdemokratisk samling med motiveringen att föreningen inte är en juridisk person eftersom den inte är hierarkiskt uppbyggd. Förvaltningsrätten konstaterar att doktrinen anger att det krävs en styrelse för att en förening ska uppnå rättskapacitet. Emellertid anser domstolen att det inte föreligger någon egentlig skillnad mellan att utse en styrelse och att utse en ställföreträdare för en förening, så länge ställföreträdaren ikläder sig samma funktion som styrelsen har. En ideell förening kan följaktligen uppnå rättskapacitet så länge någon kan hållas ansvarig å föreningens vägnar för ett ingånget rättsförhållande. Mot bakgrund av att stadgarna anger hur beslut i föreningens angelägenheter ska åstadkommas och då föreningen på sina medlemsmöten beslutar vem som ska företräda föreningen i olika frågor finner förvaltningsrätten att föreningen har rättskapacitet. Direktdemokratisk samling är därav en juridisk person och ska tilldelas organisationsnummer. Överklagan ska bifallas.