Advokat – en skyddad titel!

Advokat är en skyddad titel. När du anlitar en advokat kan du vara säker på att det finns en ansvarsförsäkring.

Det finns särskilda regler för advokater och särskilda bestämmelser om villkoren för hur deras verksamhet ska bedrivas. ”Med främsta syftet är att trygga klientens intressen finns en mängd speciella regler, de flesta syftande till att bevara lojaliteten, förtroendet och konfidentialiteten mellan advokaten och klienten, andra till att tillförsäkra enskilda personer tillgång till rättslig rådgivning och rättsligt biträde. Bakom dessa regler kan urskiljas några särskilt viktiga principer av grundläggande art, s.k kärnvärden. Dessa är oberoende, lojalitet mot klienten, konfidentialitet och undvikande av intressekonflikter.” Så beskrivs reglerna i Vägledning om advokatens tystnadsplikt.

Som ombud och även i uppdrag som boutredningsman eller bodelningsförrättare märker vi en skillnad i hur ärenden hanteras av advokater och dem som inte är advokater. Framförallt är det frågor som berör intressekonflikter.

Därför blir jag mycket irriterad när jag söker ”Advokat” på Youtube och hittar den här filmen från Swedbank Juristbyrån. På Swedbank arbetar mig veterligen inte några advokater!