Ansökan till Sten K Johanssons stiftelse

”I genomsnitt orsakar en svensk växthusgasutsläpp på drygt 8 ton per år.”

”Tre femtedelar av utsläppen kommer från hushållens konsumtion och resten från offentlig konsumtion och investeringar. Det globala genomsnittet är ca 4,5 ton per person och år. Ska vi klara Parisavtalet måste vi ned till ca 2,5 ton per capita och år fram till 2030 och till 0,7 ton 2050.”

(Akenji et al., 2019; Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser i Sverige och andra länder, 2020; UN Emissions Gap Report 2020 – Executive Summary, 2020)

Varför ställer vi inte om?

I augusti 2021 kom Miljömålsberedningens rapport ”Tankestrukturer som hindrar omställning – och hur vi kan överkomma dem” Maria Wollrath Södergård inleder rapporten med följande ord;:

”Klimatomställningen går alltför långsamt, trots att vi egentligen har all den kunskap om krisens allvar som behövs för att förstå att läget är akut och handla i enlighet med det. Vi har också gott om tekniker och idéer som, om de realiserades massivt, skulle kunna leda till kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser. En stor del av trögheten ligger i våra beteenden.”

Ändå blir alla dessa utredningar till tomma ord. Beteendeförändring tar tid – men ska vi hinna vända utvecklingen måste förändringen börja NU! Detta är vår drivkraft. Vi kan inte vänta längre – vi måste agera NU om vi ska ha någon möjlighet att nå målen i Parisavtalet.

Insamlingsstiftelsen UpplevBillesholm vill bidra till att ”det blir fart på oss”

Stiftelsens bidrag är att skapa en besöksdestination som inspirerar till hållbarhet. Men att bygga en destination är ett stort projekt – därför börjar vi med att under tre års tid samla kompetens, förebilder, föreningar, organisationer, företag och privatpersoner under något vi kallar ”Maj-dagarna” och ”Oktober-dagarna”.

Green gap

I Svanenbarometern konstateras:

“Många svenskar vill leva mer hållbart. Men det är inte alltid helt lätt och i många fall agerar vi tvärt emot våra intentioner. Detta så kallade gröna gap, dvs. gapet mellan våra gröna intentioner och våra faktiska handlingar, kan vi som jobbar med hållbarhetskommunikation hjälpa konsumenter att sluta till. Med hoppfulla budskap och inspirerande förebilder kan vi vägleda till val som är bättre för både planet och människa.”

Insamlingsstiftelsen Upplev Billesholm vill bidra till att minska Green Gap i samverkan med företag, organisationer och influensers. Hur detta ska gå till hoppas vi komma fram till tillsammans med de berörda under maj-dagarna 2022.

En destination som lockar internationella besökare

I december 2021 invigdes tågstationen i Billesholm. Stationen gör det möjligt att resa hållbart från Malmö till Billesholm på 48 minuter. I anslutning till stationen finns det gott om utvecklingsbara kommersiella lokaler. Insamlingsstiftelsen Upplev Billesholm förfogar också över utvecklingsbara fastigheter. Detta skapar förutsättningar för att etablera hållbara företag i området.

Stiftelsen kan inte bygga en destination, men genom maj-dagarna och oktober-dagarna hoppas vi att hållbara företag ska se potentialen med att TILLSAMMANS utveckla en hållbar destination i Billesholm. Förutsättningarna finns och stiftelsen kan agera draglok genom evenemang och digital kommunikation. Genom eventen hoppas vi så frön som slår rot och blir till nya företag.

Åtgärdsförslag

Från Maria Wollrath Söderbergs rapport har vi valt att fokusera på följande åtgärdsförslag.

Nedan har dessa markerats med fet kursiv text åtföljda av hur vi har tänkt verka för åtgärdsförslagen.

Att lyfta fram förebildliga exempel på handlingar som minskar klimatpåverkan.

Människor och grupper som går före behöver bekräftas och lyftas fram.

Majdagarna inleds med att vi nominerar tre förebilder till ett nyinstiftat miljöpris. Förberedelsen inför scensamtalet spelas in i samverkan med Illustra film. Filmen laddas upp på stiftelsens youtubekonto. På stiftelsens hemsida röstas pristagaren fram och avslöjas på oktoberdagarna. Det är vår förhoppning att bidra till att de nominerade lyfts fram även i massmedia under den tid röstningen pågår.

Att staten stöttar civilsamhällets organisationer och grupperingar i att samla det kollektiva engagemanget.

Grupper och sociala nätverk som samlar människor med klimatengagemang behöver understödjas och få vind i seglen.

Det låter som en mossig idé, men mycket tyder på att utbildningen kan ha en roll i att befordra karaktärsstyrka. Dessutom spelar det troligen roll för människors benägenhet att prioritera hållbarhet om de infostrats i en vardaglig relation till naturen.

Majdagarna inleds med en mässa där vi har fokus på hållbara företag och organisationer. De avslutas i samband med biologiska mångfaldens dag där Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet och Magdala visar upp sina aktiviteter. Det är vår förhoppning att bidra till att medverkande föreningar ökar sitt medlemsantal genom aktiviteterna.

Att lyfta fram målkonflikterna och tala öppet om att man inte kan få allt. Vi måste göra val.

kan vi utveckla ett tillräcklighetsideal, göra det till något eftersträvansvärt att vara nöjd med mindre?

Vi vill skapa mötesplatser både fysiskt och digitalt där denna fråga diskuteras. Genom att utveckla e-handel där vi anger klimatavtryck för erbjudna produkter och tjänster vill vi väcka nya tankar.

Att satsa på att möjliggöra småskaliga teknikskiften för individer och grupper, exempelvis solpaneler, genom enkla regler för tillstånd och ekonomiska incitament. Samma sak gäller delning (till exempel privata bilpoler) och cirkularitet (till exempel återbruksstationer där man också får ta saker).

Vi vill att majdagarna utvecklas till en arena där företag får möjlighet att visa upp ny teknik. Genom att skapa en attraktiv e-handel kan vi erbjuda våra samverkanspartner möjlighet att nå ut till konsumenter som redan befinner sig på steg fem till sju i Svanenbarometerns beteendetrappa. Härigenom skapar vi win-win för de företag och organisationer som väljer att samverkar med oss.

Ingen kan göra allt – men alla kan göra något. Om vi är många som gör en liten förändring blir skillnaden stor.