Malmö under ytan

2011 vann Malmö Kommunvelometern när Cykelfrämjandet för andra året i rad granskade kommunernas arbetar med cykling. Så här skrev de i rapporten.

Den kommun som får bäst resultat i årets upplaga är Malmö, tätt följd av Lund. Båda kommunerna har under flera år satsat på cykling och visar att de har en bra balans mellan långsiktiga strategier, uppföljning och investeringar i både infrastruktur och information. De kommuner som följer närmast efter är Varberg, Västerås och Gävle som också visar att cykeln har en framstående plats i trafikplaneringen.

Malmö vann även åren 2012, 2013 och 2016.

Det jag reagerade över igår när jag cyklade i Malmö är att satsningen på cykling även gjort något annat med staden. Plötsligt hittar jag hållbara butiken i stadskärnan som jag tidigare inte lagt märke till. Först är det en Speceributik vid Amiralsgatan.

Sedan lägger jag märke till en skomakare på Söderågatan. En skomakare med öga för detaljer som visar sig även sälja nya skor, skärp och linneskjortor.

Något är på gång att hända i Malmö. Omställningen är redan här. Nu ser jag med spänning fram emot vad som händer under ytan i alla andra städer som toppat kommunvelometern.

Kommunvelometern 2011

Länk till kommunvelometern 2011

2010 genomfördes Kommunvelometern för första gången, ett initiativ från Cykelfrämjandet för att på ett enkelt sätt mäta hur Sveriges kommuner arbetar med och prioriterar cykling. Målsättningen har varit att mäta och kommunicera kommunala insatser för cykling och att möjliggöra jämförelser mellan kommuner över tid. Resultaten ska publiceras lokalt och regionalt för att uppmärksamma behoven av insatser för ökad cykling. Förhoppningen är att projektet ska skapa lokal debatt och incitament för förbättring och det kommer även finnas utrymme för konkreta råd till utveckling.

I dagsläget är Cykelfrämjandets granskning den enda granskning som på ett snabbt och enkelt sätt kan göra en objektiv analys av cykelarbetet i en kommun. Andra metoder, t.ex. BYPAD är mer tids- och resurskrävande. Erfarenheterna från förra året har bedömt att metoden ger en tillräckligt bra bedömningsgrund trots sin enkla utformning. Det är extra roligt att flera kommuner som deltog i förra årets granskning även har anmält sig till årets.

Frågorna har utvecklats för att ge en så verklig bild som möjligt av hur kommunen arbetar med cykling idag, men tar också hänsyn till det som åstadkommits förr och det som planeras i en nära framtid. Det är inte projektets mål att bedöma kvaliteten på kommunernas insatser inom cykelområdet, istället ligger fokus på beslutsprocessen och resurstilldelning av medel.

Högst poäng får Malmö, tätt följt av Lund och med Varberg på tredjeplats. Kännetecknande för de högst placerade kommunerna är att de har utvecklat en långsiktig strategi där politiskt antagna strategier och planer samt regelbunden uppföljning utgör grunden för sitt arbete. De kommuner som placerar sig i botten har däremot inga strategiska dokument att basera sin verksamhet på och bedriver ingen uppföljning av sitt arbete.

Intressant är att det i den här jämförelsen inte är avgörande hur långt befintligt cykelvägnät kommunerna har eller, i viss mån, hur mycket de investerar i ny infrastruktur eller påverkansinsatser.

Investeringar i ny infrastruktur samt drift och underhåll

Malmö och Lund får högst poäng på detta delområde som behandlar investeringar i ny infrastruktur samt drift och underhåll. Lund har dessutom avsatt nästan tre tjänster per 100 000 invånare. Varberg är annars den kommun som har flest kommunanställda inom delområdet infrastruktur med 4,3 anställda per 100 000 invånare.

Malmö

Genom att under flera år arbeta målmedvetet med cykelplanering har Malmö lyckats integrera cyklingen i stads- och trafikplaneringen. Jämfört med föregående års granskning har de förbättrat sig avsevärt och intar nu förstaplatsen. Satsningarna på ny infrastruktur och information och kampanjer är bland de högsta i landet, med över 300 kr per invånare respektive 10 kr per invånare. Däremot har de bland de lägsta investeringarna i drift och underhåll, runt 20 kr per invånare. Detta tillsammans med aktuella strategier och kontinuerlig uppföljning ligger till grund för den höga poängen. Under 2011 ska de anta ett nytt cykelprogram, vilket borgar för att cykelplaneringen även i fortsättningen kommer att ha en stark förankring i kommunen.